deutch deutch
Reklamace

Reklamace budou vyřizovány v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu  STACHEMUS.cz  a právním řádem platným v ČR .


Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží . Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a kompletní zboží včetně případné dokumentace či návodu, bez známek užívání nebo opotřebení poslat zpět v uvedené lhůtě ( určující je datum, kdy provozovateli dojde projev vůle zákazníka spočívající v odstoupení od smlouvy ) . Tento bod se podle § 53 odst.7 občanského zákoníku netýka zboží upraveného podle přání nebo potřeb zákazníka.


Po obdržení vráceného zboží provozovatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem, který si oba účastníci dohodnou. Poplatky za poštovné, balné a pod. se nevrací. Před případným vrácením zboží, prosíme zákazníky, aby kontaktovali pracovníky provozovatele na emailové adrese :  reklamace@stachemus.cz

 

REKLAMAČNÍ  ŘÁD

Reklamační řád internetového obchodu  STACHEMUS.cz  obsahuje informace potřebné při uplatňování Vaší reklamace zboží nakoupeného v našem obchodě. Společně s Nákupním řádem určuje podmínky prodeje a upřesňuje podmínky a povinnosti prodávajícího ( dále jen " provozovatel " ) a kupujícího ( dále jen  " zákazník " ) .


Všeobecná ustanovení :
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na zboží zakoupené zákazníkem v internetovém obchodě  STACHEMUS.cz   ( dále jen  " zboží " ) .

Provozovatelem je  SEVILA PLUS s.r.o. , sídlo firmy je Praha 5 , Smaragdová 443/15 , IČ: 04406931

Zákazníkem je subjekt, který s provozovatelem uzavřel smlouvu o koupi zboží .


Záruční podmínky :
Vykazuje-li zboží zjevné vady, např. pokud je zákazníkovi předáno v poškozeném balení, je zákazník oprávněn takovéto zboží nepřevzít. Nadále mu však zůstává zachován nárok na poskytnutí řádného plnění od provozovatele či případně možnost stornovat objednávku zboží .

Zákazník je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o zjištěných vadách .

Vyskytnou-li se po převzetí zboží zákazníkem v záruční době vady zboží, je oprávněn uplatnit vůči provozovateli reklamaci vady .

Délka záruční doby činí 24 měsíců  ( pokud není uvedeno u daného produktu jinak ), pokud zákon nestanoví jinak . Tato záruční doba vždy běží od převzetí zboží zákazníkem .

Zákazník uplatní reklamaci poštou  ( pokud není domluveno jinak )  na korespondenční adresu :

    SEVILA PLUS s.r.o.
    Smaragdová 431/21 
    154 00 Praha 5 - Slivenec

nebo osobně

    Hlavní provozovna Modřany - vzorkovna , prodejní sklad

Mezi Vodami 1560/33, 143 00 Praha 4 - Modřany

Každá reklamace musí obsahovat:

- číslo objednávky  ( pokud přiděleno )
- popis zjištěných závad, včetně toho, jak se projevují , příp. jak působí na funkčnost zboží
- kopii dodacího listu, faktury, dokladu o zaplacení

Provozovatel rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom zákazníka elektronickou poštou, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodne na jiném řešení .

Provozovatel neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí zákazníkem a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím a jeho neodborným používáním ze strany zákazníka .

Reklamační řád internetového obchodu   STACHEMUS.cz  je platný od 16. září 2015 . Provozovatel uvedeného obchodu je oprávněn provádět změny tohoto řádu .


Novinky

NOVÝ WEB 2016
Vážení zákazníci, v nejbližší době se setkáte s novou vizualizací webových stránek internetového obchodu STACHEMUS.cz. Samozřejmostí bude doplnění a úprava jednotlivých produktů.
Více
1.1.2016