deutch deutch
O spoleŤnosti
  

Spoleenost  SEVILA PLUS s.r.o.  je exkluzivn?m dodavatelem produktu stavebn? chemie, baz?nov? chemie, barev a laku znaeek  MASTERsil?, DUNLOP, BORNIT, STADO CZ, Dow Corning, Tikkurila  v Eesk? republice, kter? se zab?v? obchodem v oblasti stavebn?, spotoebn?, baz?nov? a prumyslov? chemie.

Disponuje s?t? distribuen?ch center, oddilen?m technick?ho rozvoje a poradenstv?, vy?kolen?mi obchodn?mi z?stupci, kteo? jsou poipraveni zajistit sv?m z?kazn?kum expresn? dod?vku vybran?ho zbo??. Klademe duraz tak? na technicko-poradensk? servis pro na?e obchodn? partnery, jejich z?kazn?ky i koneen? zpracovatele v?robku. Kvalitou produktu a poskytovan?m servisem sv?m z?kazn?kum se tak  SEVILA PLUS s.r.o. oad? mezi v?znamnij?? distributory stavebn?, spotoebn?, baz?nov? a prumyslov? chemie v Eesk? republice.

Spoleenost  SEVILA PLUS s.r.o.  dlouhodobi spolupracuje s jednotliv?mi v?robn?mi koncerny znaeek, kter? pato? k poedn?m svitov?m producentum stavebn? chemie, je? je oad? k svitov? ?piece, a prostoednictv?m v?razn? podpory v?zkumu a nejmodernij??ch technologi? se st?v? nov?torem a nositelem mnoha registrovan?ch ochrann?ch patentu v?jimeen?ch vlastnost? jednotliv?ch v?robku. Produktov? oada poedstavuje ucelenou oadu v?robku v hobby i profesion?ln?m proveden?, kter? d?v? na?im z?kazn?kum mo?nost volby nejlep??ho v?robku, jen? potoebuje pro svou pr?ci.

Na??m c?lem je neust?l? zlep?ov?n? kvality poskytovan?ch produktu, slu?eb a vztahu se z?kazn?ky. Klademe maxim?ln? duraz na to, aby se na?i z?kazn?ci na n?s mohli v r?mci na?ich obchodn?ch vztahu plni spolehnout a my jejich duviru nikdy nezklamali.

Intenzivni pracujeme na pln?m vyu?it? v?hod nov?ho informaen? syst?mu, st?le hled?me nejoptim?lnij?? distribuen? cesty k na?im z?kazn?kum. Investujeme mnoho ?sil? i prostoedku na pos?len? znalosti znaeek  MASTERsil?, DUNLOP, STADO CZ , BORNIT, Tikkurila v Eesk? republice a vio?me, ?e t?m pom?h?me na?im obchodn?m partnerum zlep?ovat podm?nky pro prodej vyr?bin?ch materi?lu.

Douf?me, ?e tyto na?e internetov? str?nky jsou krokem ke zkvalitnin? slu?eb z?kazn?kum a obchodn?m partnerum a usnadn? po?stup poedev??m k dule?it?m informac?m o produktech a na?ich aktivit?ch a povedou tak ke spokojen?mu n?kupu a pou??v?n? na?ich produktu.

 


Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016