deutch deutch
STADO CZ / Chemick? kotvy a po?slu?enstv
CHARAKTERISTIKA :
Chemick? kotvy jsou smisi dvoukomponentn?ch lepidel na b?zi pryskyoic a tvrdidla pro ukotven? ?roubu, svorn?ku ei tye? do podkladu (zdivo, beton, ...). Jsou vhodn? pro aplikace s po?adovanou vysokou nosnost?. Prom?ch?n?m jednotliv?ch komponentu doch?z? k jejich chemick? reakci jej?? v?sledkem je vit?inou materi?l s vy??? ?nosnost? ne? okoln? z?kladov? materi?l. V soueasn? dobi je na trhu ?irok? ?k?la forem a typu pryskyoic splouj?c? ruzn? specifick? krit?ria v?konu. Kotvy znaeky STADO ResiFix pato? mezi ?pieku poedev??m d?ky vysok?mu pomiru cena/v?kon a profesion?ln?mu z?zem? (v?poety ?nosnost?, v?konov? data, okoln? faktory, ... )

V?HODY :
Vysok? poilnut? k povrchu, v?born? ?nosnosti v dan? to?di, nulov? rozp?nac? tlaky, v?estrann? pou?it?, odolnost proti chemik?li?m, vibrac?m, korozi, po??ru, vlhkosti

HLAVN? OBLASTI POU?IT? :
Dle typu ureeny pro vysoce nam?han? nejti??? kotven? u profesion?ln?ch aplikac?, pro stoedn? stupeo kotven? vhodn? i pro dom?c? pou?it? kotven? svorn?ku, tye?, ?roubu,pouzder eepu ... kotven? ?chytu a skob v pln?m i dut?m zdivu, uchycen? z?kladov?ch, ?eleznien?ch a jeo?bov?ch drah

Naöe produkty

ZOBRAZENÕ: obrŠzkovť tabulkovť
ōADIT DLE: nŠzvu ceny

ResiFix 3 plus - Polyesterov? kotven

Typick? aplikace ■ kotven? ?roubu a kotev do vertik?ln?ch i horizont?ln?ch dir ■ pevn? uchycen? v?ztu?? a kotev, kotevn?ch ?roubu, zemn?ch kotev, z?kladov?ch desek, ?eleznien?ch a jeo?bov?ch drah

ResiFix 3Plus je vysoce v?konn? rychleschnouc? dvouslo?kov? kotevn? syst?m. Je dod?v?n ve formi kartu?e, kter? v sobi obsahuje obi slo?ky - pryskyoici a tvrdidlo - um?stin? ve dvou oddilen?ch e?stech. Poi aplikaci vytlaeov?n?m pomoc? standardn? aplikaen? pistole jsou obi slo?ky prom?ch?v?ny ve smi?ovac?m hrotu ve spr?vn?ch pomirech. ResiFix 3Plus poskytuje vysokou ?nosnost pro beton a zdivo pro stoedn? stupeo kotven?. Do podkladov?ho materi?lu nepoen??? ??dn? napit? vznikaj?c? rozp?n?n?m. Je vhodn? pro aplikaci bl?zko hrany podkladov?ho materi?lu a omezen? osov? rozteee kotev. Nen? nebezpeen? pro ?ivotn? prostoed?. ResiFix 3Plus je poednostni ureen pro v?eobecn? pou?it? poi kotven? svorn?ku, tye?, ?roubu, ?chytu na zei a skob. Je ide?ln? pro pou?it? v dut?m a perforovan?m zdivu, kde se pou??v? ve spojen? s kovov?mi a nylonov?mi s?tky.

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: kartu?e
DostupnŠ balenŪ: 300 ml
DoporuŤenŠ cena: 265 KŤ bez DPH
Cena: 305 KŤ s DPH / 252 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

ResiFix 3E - Epoxy-akryl?tov? kotven

Typick? aplikace ■ kotven? ?roubu a kotev do vertik?ln?ch i horizont?ln?ch dir ■ pevn? uchycen? vyen?vaj?c?ch v?ztu?? a kotev, kotevn?ch ?roubu, zemn?ch kotev, z?kladov?ch desek, ?eleznien?ch a jeo?bov?ch drah

ResiFix 3E je vysoce v?konn? rychleschnouc? dvouslo?kov? kotevn? syst?m. Je dod?v?n ve formi souos? (koaxi?ln?) kartu?e. Smi?ovac? pomir pryskyoice a tvrdidla je 10:1. Kartu?e v sobi obsahuje obi slo?ky - pryskyoici a tvrdidlo - um?stin? ve dvou oddilen?ch e?stech. Poi aplikaci vytlaeov?n?m pomoc? standardn? aplikaen? pistole jsou obi slo?ky prom?ch?v?ny ve smi?ovac?m hrotu ve spr?vn?ch pomirech. ResiFix 3E poskytuje vysokou ?nosnost pro beton a zdivo pro stoedn? a? ti?k? stupeo kotven?. Do podkladov?ho materi?lu nepoen??? ??dn? napit? vznikaj?c? rozp?n?n?m. Je vhodn? pro aplikaci bl?zko hrany podkladov?ho materi?lu a omezen? osov? rozteee kotev. Nen? nebezpeen? pro ?ivotn? prostoed?. ResiFix 3E je ureen pro kotven? svorn?ku, ?roubu, pouzder, eepu a hmo?dinek. Tak? poskytuje vy??? ?roveo fixace ne? standardn? polyesterov? pryskyoice v pevn?m zdivu, dut?ch cihl?ch a prefabrik?tech (nutn? vhodn? s?tko) s minim?ln?m smr?tin?m.

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: kartu?e
DostupnŠ balenŪ: 400 ml
DoporuŤenŠ cena: 380 KŤ bez DPH
Cena: 437 KŤ s DPH / 361 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

ResiFix 3EX - Epoxidov? lepidlo

Typick? aplikace ■ vlepov?n? ?roubu a kotev do vertik?ln?ch i horizont?ln?ch dir ■ pevn? uchycen? v?ztu?? a kotev, kotevn?ch ?roubu, zemn?ch kotev, z?kladov?ch desek, ?eleznien?ch a jeo?bov?ch drah ■ lepen? pro nejvy??? stupeo zat??en?

ResiFix 3EX je vysoce v?konn?, eisti epoxidov?, dvouslo?kov? kotevn? syst?m. Je dod?v?n ve formi souos? (koaxi?ln?) kartu?e. Smi?ovac? pomir pryskyoice a tvrdidla je 1 :1. Kartu?e v sobi obsahuje obi slo?ky - pryskyoici a tvrdidlo - um?stin? ve dvou oddilen?ch e?stech. Poi aplikaci vytlaeov?n?m pomoc? standardn? aplikaen? pistole jsou obi slo?ky prom?ch?v?ny ve smi?ovac?m hrotu ve spr?vn?ch pomirech. ResiFix 3EX poskytuje vysokou ?nosnost pro beton a zdivo pro ti?k? stupeo kotven?. Do podkladov?ho materi?lu nepoen??? ??dn? napit? vznikaj?c? rozp?n?n?m. Je vhodn? pro aplikaci bl?zko hrany podkladov?ho materi?lu a omezen? osov? rozteee kotev. ResiFix 3EX je ureen pro kotven? svorn?ku, ?roubu, pouzder, eepu a hmo?dinek. Je ureen pro chemick? kotven? pro nejvy??? zat??en

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: kartu?e
DostupnŠ balenŪ: 375 ml
DoporuŤenŠ cena: 450 KŤ bez DPH
Cena: 517 KŤ s DPH / 428 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

N?hradn? smi?ovac? ?pieka

M?s?c? ?pieka s odpov?daj?c?m poetem smi?ovac?ch elementu pro dokonal? sm?ch?n? jednotliv?ch slo?ek kotvy

Dostupnost: Skladem
BalenŪ:
DostupnŠ balenŪ: 1,8 kg
DoporuŤenŠ cena: 19 KŤ bez DPH
Cena: 22 KŤ s DPH / 18 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016