deutch deutch
MASTERsil? / Speci?ln? tmely
CHARAKTERISTIKA :
Tmely t?to skupiny poedstavuj? ?irokou ?k?lu typu, od vodou oediteln?ch akrylov?ch tmelu, poes plastick? ? butylov? tmely, bitumenov? ? stoe?n? tmely, rozpou?tidlov? tmely ( lep?c? a tekut? tisn?c? tmel ) funken? za mrazu i ve vlhk?m prostoed?, a? po typick? sklen?osk? tmel pro zaskl?v?n?

V?HODY :
Funken? i v n?roen?ch specifi ck?ch podm?nk?ch
vynikaj?c? technick? parametry ve sv? to?di
po?m? oe?en? konkr?tn?ch aplikac?

HLAVN? OBLASTI POU?IT? :
Dokoneovac? a opravn? podlah?osk? pr?ce ; v?plni dilataen?ch sp?r budov ; mont?? a opravy topeni?? ; lepen? a izolace stoe?n?ch ?indelu dotisoov?n? a rozeb?rateln? spoje potrub? opravy tvrd?ch materi?lu ? napo. kovov? potrub? tisnin? karos?ri? ; lepen? mastn?ch plastu tisnin? prasklin za vlhka i mrazu

Naše produkty

ZOBRAZENÍ: obrázkové tabulkové
ŘADIT DLE: názvu ceny
Parketov? tmel

Parketov? tmel pru?n?

MASTERsil? - Parketov? tmel je jednoslo?kov? tmel na b?zi polyakryl?tu bez rozpou?tidel, v prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu. Tmel odol?v? UV z?oen?, je poet?rateln? (slueitelnost s n?tirem doporueujeme odzkou?et) po dokonal?m vyschnut?. MASTERsil? - Parketov? tmel je vhodn? pro tmelen? diletuj?c?ch spoju, sp?r a prasklin u parketov?ch, doevin?ch a lamin?tov?ch podlah a v?ude tam, kde lze poedpokl?dat m?rn? pohyb tmelen?ch podkladu. Tak? lze pou??t pro sp?rov?n? doevin?ho oblo?en?, pro sp?ry zei x podlaha. Tmel udr?? pohyb a zejm?na zabr?n? vnik?n? prachu a vody do sp?r.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 55 Kč bez DPH
Cena: 63 Kč s DPH / 52 Kč bez DPH
Detail výrobku

Butylov? tmel

Butylov? tmel ( medvid? h.... ) - stavebn? tmel

MASTERsil? - Butylov? tmel je jednoslo?kov? tmel na b?zi polybutylenu, m? adhezi k cel? oadi stavebn?ch materi?lu jako plasty, kovy, pry?e, doevo, beton, om?tka, zdivo apod. Odol?v? povitrnostn?m vlivum, kr?tkodob?mu pusoben? kyselin, z?sad, soln?m roztokum, olejum. Tmelen? obvodov?ch pl???u budov, vyploov?n? sp?r a dutin, tisnin? kanalizaen?ch potrub?,dotmelov?n? stoe?n?ch prvku.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 58 Kč bez DPH
Cena: 67 Kč s DPH / 55 Kč bez DPH
Detail výrobku

Butylov? tmel

Butylov? tmel ( medvid? h.... ) - stavebn? tmel

MASTERsil? - Butylov? tmel je jednoslo?kov? tmel na b?zi polybutylenu, m? adhezi k cel? oadi stavebn?ch materi?lu jako plasty, kovy, pry?e, doevo, beton, om?tka, zdivo apod. Odol?v? povitrnostn?m vlivum, kr?tkodob?mu pusoben? kyselin, z?sad, soln?m roztokum, olejum. Tmelen? obvodov?ch pl???u budov, vyploov?n? sp?r a dutin, tisnin? kanalizaen?ch potrub?,dotmelov?n? stoe?n?ch prvku.

Dostupnost: Skladem
Balení: hadice / sal
Dostupná balení: 600 ml
Doporučená cena: 105 Kč bez DPH
Cena: 121 Kč s DPH / 100 Kč bez DPH
Detail výrobku

Kamn?osk? tmel - na b?zi vodn?ho skla

MASTERsil? - Kamn?osk? tmel je jednoslo?kov? tmel na b?zi vodn?ho skla doplnin?ho plnivy. Vytvrzen? tmel odol?v? teplot?m do +1300?C. MASTERsil? - Kamn?osk? tmel je speci?lni ureen pro tisn?c? a spojovac? pr?ce u pec?, krbu, ohni??, ro?tu, kouoovodu. Je vhodn? pro pr?ci s ?amotov?mi vyzd?vkami ? v?ude tam, kde lze vyu??t extr?mn? tepelnou odolnost. Nen? vhodn? pro dilatuj?c? spoje. Dokonale vytvrzen? tmel dlouhodobi odol?v? kondenzaen?m v?parum. Tmel nen? paropropustn?.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 84 Kč bez DPH
Cena: 97 Kč s DPH / 80 Kč bez DPH
Detail výrobku

Stoe?n? tmel

Stoe?n? tmel - bitumenov? tmel

MASTERsil? - Stoe?n? tmel je tisn?c? a lepic? tmel na bitumenov? b?zi obsahuj?c? rozpou?tidla. Tmel m? velice dobrou adhezi ke stavebn?m a stoe?n?m materi?lum. Podklady mus? b?t odpr??eny a odma?tiny, ale lze jej nan??et do vlhk?ho prostoed?. MASTERsil? - Stoe?n? tmel je vhodn? pro lepen?, tisnin? a opravy v?ech stoech, izolac? kanalizaen?ch potrub?, okapu apod. V?hodou je mo?nost aplikace ve vlhk?m prostoed?. Tmel je mo?no fin?lni uhladit do 20-ti min. po aplikaci za pou?it? jak?hokoli rozpou?tidla a ?titce.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 73 Kč bez DPH
Cena: 84 Kč s DPH / 69 Kč bez DPH
Detail výrobku

Stoe?n? tmel

Stoe?n? tmel - bitumenov? tmel

MASTERsil? - Stoe?n? tmel je tisn?c? a lepic? tmel na bitumenov? b?zi obsahuj?c? rozpou?tidla. Tmel m? velice dobrou adhezi ke stavebn?m a stoe?n?m materi?lum. Podklady mus? b?t odpr??eny a odma?tiny, ale lze jej nan??et do vlhk?ho prostoed?. MASTERsil? - Stoe?n? tmel je vhodn? pro lepen?, tisnin? a opravy v?ech stoech, izolac? kanalizaen?ch potrub?, okapu apod. V?hodou je mo?nost aplikace ve vlhk?m prostoed?. Tmel je mo?no fin?lni uhladit do 20-ti min. po aplikaci za pou?it? jak?hokoli rozpou?tidla a ?titce.

Dostupnost: Na objedn?vku
Balení: kbel
Dostupná balení: 5 kg
Doporučená cena: 570 Kč bez DPH
Cena: 655 Kč s DPH / 542 Kč bez DPH
Detail výrobku

Stoe?n? tmel

Stoe?n? tmel - bitumenov? tmel

MASTERsil? - Stoe?n? tmel je tisn?c? a lepic? tmel na bitumenov? b?zi obsahuj?c? rozpou?tidla. Tmel m? velice dobrou adhezi ke stavebn?m a stoe?n?m materi?lum. Podklady mus? b?t odpr??eny a odma?tiny, ale lze jej nan??et do vlhk?ho prostoed?. MASTERsil? - Stoe?n? tmel je vhodn? pro lepen?, tisnin? a opravy v?ech stoech, izolac? kanalizaen?ch potrub?, okapu apod. V?hodou je mo?nost aplikace ve vlhk?m prostoed?. Tmel je mo?no fin?lni uhladit do 20-ti min. po aplikaci za pou?it? jak?hokoli rozpou?tidla a ?titce.

Dostupnost: Na objedn?vku
Balení: kbel
Dostupná balení: 10 kg
Doporučená cena: 1 140 Kč bez DPH
Cena: 1 310 Kč s DPH / 1 083 Kč bez DPH
Detail výrobku

Klemp?osk? tmel

* N O V I N K A *

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 134 Kč bez DPH
Cena: 154 Kč s DPH / 127 Kč bez DPH
Detail výrobku

Tmel pro rychl? opravy

Tmel pro rychl? opravy - dvouslo?kov? epoxid

MASTERsil? - Tmel pro rychl? opravy je tvrd? smis epoxidov? tisn?c? hmoty. Je ureen pro rychl? aVsnadn? opravy prasklin, prusaku, ?lomku a jin?ch vad t?mio v?ech bi?n?ch materi?lu. Nedoporueuje se pro opravy pru?n?ch materi?lu. MASTERsil? - Tmel pro rychl? opravy m? dobrou adhezi tak? na vlhk? podklady. Po vytvrzen? se d? vrtat, brousit, oezat a nat?rat. MASTERsil? - Tmel pro Rychl? opravy je ureen pro rychl? opravy kovov?ch, keramick?ch, doevin?ch, sklenin?ch, cementov?ch a plastov?ch poedmitu a materi?lu. MASTERsil? - Tmel pro rychl? opravy je mo?no pou??t i pod vodou. Doporueen? po?klady aplikac?: tisnin? topen?, n?dr??, z?sobn?ku s vodou, palivov?ch n?dr??, chladieu, trubek, ?roubu, mo?no nahradit kabelovou izolaci, po vytvrzen? nevad? stuyk s pitnou vodou.

Dostupnost: Skladem
Balení: v?leeek
Dostupná balení: 57 g
Doporučená cena: 117 Kč bez DPH
Cena: 134 Kč s DPH / 111 Kč bez DPH
Detail výrobku

Pru?n? karos?osk? tmel

Pru?n? karos?osk? tmel

MASTERsil? - Pru?n? karos?osk? tmel je jednoslo?kov? vodou oediteln? tmel na b?zi speci?ln? disperze se sn??enou kyselost?, proto tmel nezpusobuje korozi plechu bez povrchov?ch ?prav, v prubihu vysych?n? bez z?pachu, je poet?rateln?. MASTERsil? - Pru?n? karos?osk? tmel je ureen zejm?na pro pru?n? utisoov?n? plechov?ch e?st? karoseri?, zejm?na blatn?ku a podbihu. Tak? mo?no pou??t jako tlum?c? materi?l poi hluen? vibraci zao?zen?, jako pru?nou v?plo dutin a mezer s vyu?it?m n?sledn? poet?ratelnosti.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 56 Kč bez DPH
Cena: 64 Kč s DPH / 53 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lep?c? tmel

Lepic? tmel ( DOMOFLEX )

* Pro profesion?ln? pou?it? !! * MASTERsil? - Lepic? tmel je elastick? rozpou?tidlov? tmel na b?zi syntetick?ho kaueuku neobsahuj?c?ho silikon. Odol?v? UV z?oen? a ostatn?m povitrnostn?m vlivum. Vykazuje velice dobrou poilnavost na t?mio v?echny stavebn? materi?ly, veetni plastu, i bez pou?it? primeru poilne na mastn? materi?ly a podklady. MASTERsil? - Lepic? tmel je ureen? pro lepen? stavebn?ch a jin?ch materi?lu, zejm?na tam, kde pro mastn? a vlhk? povrch nelze pou??t silikonov? nebo polyuretanov? tmel.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 111 Kč bez DPH
Cena: 128 Kč s DPH / 105 Kč bez DPH
Detail výrobku

Tekut? tisn?c? tmel

Tekut? tisn?c? tmel - kaueukov? tmel s vl?knem

* Pro profesion?ln? pou?it? !! * MASTERsil? - Tekut? tisn?c? tmel je elasticko-plastick? rozpou?tidlov? tmel na b?zi syntetick?ho kaueuku plnin? dralonov?m vl?knem. Tmel poilne jak na such?, tak i na vlhk? a mokr? podklady, mo?no aplikovat pod vodou, za mrazu a de?ti, okam?iti tisn?, je st?lobarevn?, odol?v? UV z?oen?, doboe zat?k?. Naru?uje pinov? polystyren. MASTERsil? - Tekut? tisn?c? tmel je vhodn? pro velmi rychl? opravy prasklin, puklin a obdobn?ch deformac? podkladu na ploch?ch stoech?ch, hoebenech, teras?ch, balkonech apod. Tmel poilne na lamin?t, stoe?n? lepenky, ?indele, p?lenou krutinu, beton, doevo, okapy, stoe?n? ?laby, hlin?k, zinek, olovo, sklo, k?men, cihlu atd. V?dy aplikovat s ohledem na st?kavost tmelu, v po?padi vertik?ln?ho nanesen? pou??t ?titec k dokonal?mu rozetoen? tmelu.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 300 ml
Doporučená cena: 117 Kč bez DPH
Cena: 134 Kč s DPH / 111 Kč bez DPH
Detail výrobku

Sklen?osk? tmel

MASTERsil? - Sklen?osk? tmel je smis anorganick?ch pigmentu a plnidel v pojivu, kter?m jsou vysychav? a polovysychav? oleje. MASTERsil? - Sklen?osk? tmel je ureen k utisnin?, upevoov?n? tabulkov?ch skel do doevin?ch a kovov?ch r?mu.

Dostupnost: Skladem
Balení: kel?mek
Dostupná balení: 0,5 kg
Doporučená cena: 27 Kč bez DPH
Cena: 31 Kč s DPH / 26 Kč bez DPH
Detail výrobku

Sklen?osk? tmel

MASTERsil? - Sklen?osk? tmel je smis anorganick?ch pigmentu a plnidel v pojivu, kter?m jsou vysychav? a polovysychav? oleje. MASTERsil? - Sklen?osk? tmel je ureen k utisnin?, upevoov?n? tabulkov?ch skel do doevin?ch a kovov?ch r?mu.

Dostupnost: Skladem
Balení: kel?mek
Dostupná balení: 1 kg
Doporučená cena: 49 Kč bez DPH
Cena: 56 Kč s DPH / 47 Kč bez DPH
Detail výrobku

Sklen?osk? tmel

MASTERsil? - Sklen?osk? tmel je smis anorganick?ch pigmentu a plnidel v pojivu, kter?m jsou vysychav? a polovysychav? oleje. MASTERsil? - Sklen?osk? tmel je ureen k utisnin?, upevoov?n? tabulkov?ch skel do doevin?ch a kovov?ch r?mu.

Dostupnost: Skladem
Balení: kbel
Dostupná balení: 22 kg
Doporučená cena: 505 Kč bez DPH
Cena: 580 Kč s DPH / 480 Kč bez DPH
Detail výrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
VĂ­ce
1.1.2016