deutch deutch
H2O-COOL / Bezchl?rov? baz?nov? chemie
BEZCHLOROV? BAZ?NOV? CHEMIE - H2O COOL je ureena v?em, kteo? hledaj? ?etrn? po?pravky bez chl?ru. Po?pravky H2O COOL jsou velice ?einn?, plnohodnotni a dlouhodobi zabezpee? vodu v baz?nu a zamez? tak vzniku oas a mno?en? mikroorganismu. Voda, kter? je o?etoov?na timito po?pravky, m? n?sleduj?c? vlastnosti:

* Nen? c?tit po chl?ru
* Nedr??d? a nevysu?uje poko?ku, oei ani sliznici
* Nezpusobuje alergick? reakce
* Nepo?kozuje stavbu baz?nu, ani jeho technick? e?sti
* Po?pravky se do vody d?vkuj? pouze jednou za 10 a? 14 dn?!
* pH vody je neutr?ln?

Pro udr?en? vysok? kvality baz?nov? vody je nutn? pravideln? p?ee a dukladn? ?dr?ba vody. Chemick? a manu?ln? metody ei?tin? jsou stejni dule?it? pro zachov?n? dobr? kvality vody v baz?nu a vz?jemni se doplouj?. Pouh? filtrace nen? dostateeni ?einn?, aby zabr?nila mno?en? mikroorganismu.

Po?pravek H2O POOL likviduje viry, pl?sni, bakterie a aktivni zabraouje rustu oas. Na rozd?l od chlorov?ch prepar?tu m? H2O POOL algicidn? ?einek, tak?e nen? zapotoeb? poid?vat dal?? chemick? po?pravky ureen? k potlaeen? rustu oas.

Upozornin?:
Po?pravky H2O COOL se nesm? pou??vat spoleeni s po?pravky na b?zi chl?ru! Bihem d?vkov?n? je nezbytni nutn? spustit cirkulaci, aby se po?pravek doboe prom?chal s vodou a dezinfekce se tak dostala do cel?ho objemu baz?nu.

Pou??vejte biocidn? po?pravky bezpeeni. Poed pou?it?m si v?dy poeetite ?daje na obalu a poipojen? informace o po?pravku.

Naše produkty

ZOBRAZENÍ: obrázkové tabulkové
ŘADIT DLE: názvu ceny

H2O 60 PACK
KOMPLETN? SADA PRO ?PRAVU BAZ?NOV? VODY

KOMPLETN? SADA PRO ?PRAVU BAZ?NOV? VODY obsahuje: 2 x H2O POOL 1 l, 1 x H2O OXI 1,8 kg, 1 x H2O FLOCK 1 l, odmirka a d?rek Sada je ureen? pro v?echny typy baz?nu ? venkovn? i zastoe?en?, s filtrac? i bez filtrace. Obsahuje: 2 litry bezchl?rov? dezinfekce H2O POOL 1,8 kg bezchl?rov?ho oxidaen?ho po?pravku H2O OXI 1 litr bezchl?rov?ho polymerov?ho vloekovaee H2O FLOCK * odmirku a d?rek.

Dostupnost: Skladem
Balení: sada
Dostupná balení: ks
Doporučená cena: 1 313 Kč bez DPH
Cena: 1 509 Kč s DPH / 1 247 Kč bez DPH
Detail výrobku

H2O POOL / ?prava vody
BEZCHL?ROV? DEZINFEKCE BAZ?NOV? VODY

H2O POOL BEZCHL?ROV? DEZINFEKCE BAZ?NOV? VODY H2O POOL je polymerov? tekut? koncentrovan? dezinfeken? a algicidn? prostoedek, jen? silni a dlouhodobi zabraouje vzniku a n?sledn?mu mno?en? oas a jin?ch mikroorganismu v baz?nov? vodi. Poi pravideln?m pou??v?n? zanech?v? vodu v dom?c?ch, kryt?ch i venkovn?ch baz?nech dokonale eistou a zabezpeeenou. Bezchl?rov? baz?nov? chemie H2O POOL mu?e b?t pou?ita jak na baz?ny s filtrac?, tak na ty bez n?. O?etoen? voda nen? c?tit po chl?ru, nedr??d? oei, ku?i ani sliznici. Nepo?kozuje ??dn? materi?ly, nezpusobuje korozi kovov?ch e?st? baz?nu. Dlouhodob? efekt, pH neutr?ln

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC l?hev
Dostupná balení: 1000 ml
Doporučená cena: 383 Kč bez DPH
Cena: 440 Kč s DPH / 364 Kč bez DPH
Detail výrobku

H2O POOL / ?prava vody
BEZCHL?ROV? DEZINFEKCE BAZ?NOV? VODY

H2O POOL BEZCHL?ROV? DEZINFEKCE BAZ?NOV? VODY H2O POOL je polymerov? tekut? koncentrovan? dezinfeken? a algicidn? prostoedek, jen? silni a dlouhodobi zabraouje vzniku a n?sledn?mu mno?en? oas a jin?ch mikroorganismu v baz?nov? vodi. Poi pravideln?m pou??v?n? zanech?v? vodu v dom?c?ch, kryt?ch i venkovn?ch baz?nech dokonale eistou a zabezpeeenou. Bezchl?rov? baz?nov? chemie H2O POOL mu?e b?t pou?ita jak na baz?ny s filtrac?, tak na ty bez n?. O?etoen? voda nen? c?tit po chl?ru, nedr??d? oei, ku?i ani sliznici. Nepo?kozuje ??dn? materi?ly, nezpusobuje korozi kovov?ch e?st? baz?nu. Dlouhodob? efekt, pH neutr?ln

Dostupnost: Skladem
Balení: kanystr
Dostupná balení: 3 l
Doporučená cena: 1 090 Kč bez DPH
Cena: 1 253 Kč s DPH / 1 036 Kč bez DPH
Detail výrobku

H2O POOL / ?prava vody
BEZCHL?ROV? DEZINFEKCE BAZ?NOV? VODY

H2O POOL BEZCHL?ROV? DEZINFEKCE BAZ?NOV? VODY H2O POOL je polymerov? tekut? koncentrovan? dezinfeken? a algicidn? prostoedek, jen? silni a dlouhodobi zabraouje vzniku a n?sledn?mu mno?en? oas a jin?ch mikroorganismu v baz?nov? vodi. Poi pravideln?m pou??v?n? zanech?v? vodu v dom?c?ch, kryt?ch i venkovn?ch baz?nech dokonale eistou a zabezpeeenou. Bezchl?rov? baz?nov? chemie H2O POOL mu?e b?t pou?ita jak na baz?ny s filtrac?, tak na ty bez n?. O?etoen? voda nen? c?tit po chl?ru, nedr??d? oei, ku?i ani sliznici. Nepo?kozuje ??dn? materi?ly, nezpusobuje korozi kovov?ch e?st? baz?nu. Dlouhodob? efekt, pH neutr?ln

Dostupnost: Skladem
Balení: kanystr
Dostupná balení: 5 l
Doporučená cena: 1 820 Kč bez DPH
Cena: 2 092 Kč s DPH / 1 729 Kč bez DPH
Detail výrobku

H2O OXI / ?prava vody
BEZCHL?ROV? OXIDAEN? AKTIV?TOR

H2O OXI BEZCHL?ROV? OXIDAEN? AKTIV?TOR H2O OXI je rychle rozpustn? sypk? oxidaen? po?pravek, slou??c? jako ?einn? einidlo pro bezchl?rovou oxidaci baz?nov? vody. Zvy?uje mno?stv? kysl?ku ve vodi, e?m? ji zbavuje organick?ch neeistot. Voda je po aplikaci pruzraeni eist? a jiskoiv?. Po?pravek H2O OXI sni?uje svou kyselost? hodnotu pH a vrac? ji na po?adovanou a bezpeenou ?roveo.

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 1,8 kg
Doporučená cena: 531 Kč bez DPH
Cena: 610 Kč s DPH / 504 Kč bez DPH
Detail výrobku

H2O FLOCK / ?prava vody
BEZCHL?ROV? VLOEKOVAE A ZJISKOOVAE

H2O FLOCK BEZCHL?ROV? VLOEKOVAE A ZJISKOOVAE H2O FLOCK je polymerov? vloekovac? po?pravek ureen k seskupen? neeistot a odstranin? vodn?ho z?kalu v baz?nu. Po?pravek je schopen sdru?it i velmi jemn?, rozpt?len? neeistoty a seskupit je do vit??ch celku, kter? je pot? mo?no odfi ltrovat ei ods?t baz?nov?m vysavaeem. Vysoce ?einn? polymerov? vloekovae je ide?ln? v kombinaci s bezchl?rovou dezinfekc? H2O POOL, snadn? manipulace, lehce sni?uje pH vody.

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC l?hev
Dostupná balení: 1000 ml
Doporučená cena: 135 Kč bez DPH
Cena: 155 Kč s DPH / 128 Kč bez DPH
Detail výrobku

H2O WHIRLPOOL / ?prava vody
BEZCHL?ROV? DEZINFEKCE V?OIVEK

H2O WHIRLPOOL BEZCHL?ROV? DEZINFEKCE V?OIVEK H2O WHIRLPOOL je polymerový tekutý koncentrovaný po?pravek pro dezinfekci a hygienick? zabezpeeen? vody u v?ech druhu v?oivek. M? výrazný a dlouhodobý ?einek proti mikroorganismum a oas?m. O?etoen? voda nen? c?tit po chl?ru, nedr??d? oei, ku?i ani sliznici. Nepo?kozuje ??dn? materi?ly, nezpusobuje korozi kovových e?st? v?oivky. Dlouhodobý efekt, pH neutr?ln

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC l?hev
Dostupná balení: 1000 ml
Doporučená cena: 540 Kč bez DPH
Cena: 621 Kč s DPH / 513 Kč bez DPH
Detail výrobku

H2O CLEAR / ?prava vody
BEZCHL?ROV? OXIDAEN? AKTIV?TOR

H2O CLEAR BEZCHL?ROV? OXIDAEN? AKTIV?TOR H2O CLEAR je rychle rozpustný sypký oxidaen? po?pravek slou??c? jako vysoce ?einn? einidlo pro bezchl?rovou oxidaci vody ve v?oivk?ch. Zvy?uje mno?stv? aktivn?ho kysl?ku ve vodi a zbavuje ji organických neeistot. Voda je po aplikaci eir? a jiskoiv?. H2O CLEAR pusob? ve vodi kysele a t?m nepatrni sni?uje hodnotu pH.

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 1 kg
Doporučená cena: 311 Kč bez DPH
Cena: 357 Kč s DPH / 295 Kč bez DPH
Detail výrobku

H2O pH MINUS / ?prava pH
PO?PRAVEK NA SN?EN? pH BAZ?NOV? VODY

Ide?ln? hodnota pH poi pou??v?n? bezchl?rov? a chlorov? dezinfekce vody je 7,2 ? 7,6. Pokud pH opust? tuto vymezenou oblast, doch?z? ke sn??en? ?einnosti a zv??en? spotoeby dezinfeken?ch po?pravku. Poi n?zk?m pH (pH < 7,2) koroduj? kovov? e?sti baz?nu a rychleji blednou barvy plastu a f?li? v baz?nu. Poi vysok?m pH (pH > 7,6) doch?z? k zakalen? vody a tvorbi oas. Mu?e tak? doj?t k podr??din? oen?ch spojivek a ku?e.

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 1,4 kg
Doporučená cena: 132 Kč bez DPH
Cena: 152 Kč s DPH / 125 Kč bez DPH
Detail výrobku

H2O pH MINUS / ?prava pH
PO?PRAVEK NA SN?EN? pH BAZ?NOV? VODY

H2O pH MINUS PO?PRAVEK NA SN?EN? pH BAZ?NOV? VODY Ide?ln? hodnota pH poi pou??v?n? bezchl?rov? a chlorov? dezinfekce vody je 7,2 ? 7,6. Pokud pH opust? tuto vymezenou oblast, doch?z? ke sn??en? ?einnosti a zv??en? spotoeby dezinfeken?ch po?pravku. Poi n?zk?m pH (pH < 7,2) koroduj? kovov? e?sti baz?nu a rychleji blednou barvy plastu a f?li? v baz?nu. Poi vysok?m pH (pH > 7,6) doch?z? k zakalen? vody a tvorbi oas. Mu?e tak? doj?t k podr??din? oen?ch spojivek a ku?e.

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 2,6kg
Doporučená cena: 230 Kč bez DPH
Cena: 264 Kč s DPH / 219 Kč bez DPH
Detail výrobku

H2O pH PLUS / ?prava pH
PO?PRAVEK NA ZV?EN? pH BAZ?NOV? VODY

H2O pH PLUS PO?PRAVEK NA ZV?EN? pH BAZ?NOV? VODY Ide?ln? hodnota pH poi pou??v?n? bezchl?rov? a chlorov? dezinfekce vody je 7,2 ? 7,6. Pokud pH opust? tuto vymezenou oblast, doch?z? ke sn??en? ?einnosti a zv??en? spotoeby dezinfeken?ch po?pravku. Poi n?zk?m pH (pH < 7,2) koroduj? kovov? e?sti baz?nu a rychleji blednou barvy plastu a f?li? v baz?nu. Poi vysok?m pH (pH > 7,6) doch?z? k zakalen? vody a tvorbi oas. Mu?e tak? doj?t k podr??din? oen?ch spojivek a ku?e

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 1,4 kg
Doporučená cena: 123 Kč bez DPH
Cena: 141 Kč s DPH / 117 Kč bez DPH
Detail výrobku

H2O pH PLUS / ?prava pH
PO?PRAVEK NA ZV?EN? pH BAZ?NOV? VODY

H2O pH PLUS PO?PRAVEK NA ZV?EN? pH BAZ?NOV? VODY Ide?ln? hodnota pH poi pou??v?n? bezchl?rov? a chlorov? dezinfekce vody je 7,2 ? 7,6. Pokud pH opust? tuto vymezenou oblast, doch?z? ke sn??en? ?einnosti a zv??en? spotoeby dezinfeken?ch po?pravku. Poi n?zk?m pH (pH < 7,2) koroduj? kovov? e?sti baz?nu a rychleji blednou barvy plastu a f?li? v baz?nu. Poi vysok?m pH (pH > 7,6) doch?z? k zakalen? vody a tvorbi oas. Mu?e tak? doj?t k podr??din? oen?ch spojivek a ku?e

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 2,6kg
Doporučená cena: 221 Kč bez DPH
Cena: 254 Kč s DPH / 210 Kč bez DPH
Detail výrobku

pH test / testry
KAPKOV? TESTER pH BAZ?NOV? VODY

pH test KAPKOV? TESTER pH BAZ?NOV? VODY Kel?mek a v?eko doboe vypl?chnite zkou?enou vodou. Kel?mek naplote zkou?enou vodou po rysku. Poidejte 5 kapek einidla pH. Kel?mek uzavoete v?ekem a prom?chejte. Hodnotu pH ure?te porovn?n?m s barevn?mi tere?ky. Poi porovn?n? dr?te kel?mek bez v?eka 3?5 cm nad b?lou plochou mezi barevn?mi tere?ky a poi pohledu shora vyhledejte barevni shodn? tere?k. Pokud je zbarven? sv?m odst?nem mezi dvima tere?ky, v?sledek v tomto rozmez? odhadnite.Hodnotu odee?tejte otoeen?m karty s tere?ky optim?lni ke svitlu (u okna, poi sluneen?m poeas? venku ve st?nu apod). Mioen? doporueujeme prov?dit 1? t?dni. Doporueen? ?roveo pH je 7,2 ? 7,6 dle barevn?ho tere?ku, kter? je k testeru poibalen. Baz?nov? kapkov? tester pro 120 stanoven? pH vody.

Dostupnost: Skladem
Balení: blister
Dostupná balení: sada
Doporučená cena: 218 Kč bez DPH
Cena: 251 Kč s DPH / 207 Kč bez DPH
Detail výrobku

Polymer test / testry
KAPKOV? TESTER DEZINFEKEN?HO PROSTOEDKU

Polymer test KAPKOV? TESTER BAZ?NOV? VODY Baz?nov? kapkov? tester pro 120 stanoven? koncentrace dezinfeken?ho prostoedku H2O POOL ve vodi. Eetnost mioen?: Mioen? doporueujeme prov?dit 1? t?dni. Doporueen? ?roveo dezinfeken?ho prostoedku H2O POOL je 0,3 ? 0,8 na barevn?m tere?ku.

Dostupnost: Skladem
Balení: blister
Dostupná balení: sada
Doporučená cena: 488 Kč bez DPH
Cena: 561 Kč s DPH / 464 Kč bez DPH
Detail výrobku

pH polymer test / testry
KAPKOV? TESTER pH a DEZINFEKCE VE VODI

Kombinovan? baz?nov? kapkov? tester pro stanoven? hodnot pH a koncentrace dezinfeken?ho prostoedku H2O COOL ve vodi. Mioen? doporueujeme prov?dit 1? t?dni. Doporueen? koncetrace dezinfeken?ho prostoedku ve vodi je 0,3 ? 0,8 (viz n?vod k testeru). Doporueen? rozmez? pH vody je 7,2 ? 7,6.

Dostupnost: Skladem
Balení: blister
Dostupná balení: sada
Doporučená cena: 598 Kč bez DPH
Cena: 687 Kč s DPH / 568 Kč bez DPH
Detail výrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
VĂ­ce
1.1.2016