deutch deutch
MASTERsil? / Lepidla
CHARAKTERISTIKA :
I poes neust?l? technologick? v?voj neexistuje univerz?ln? v?estrann? lepidlo pro v?echny typy spojovan?ch materi?lu a specifick? aplikace. Proto pro v?s m?me oadu produktu ( nikter? lepidla jsou uvedena tak? v jin?ch kategori?ch ) a poedev??m dlouholet? zku?enosti o kter? se s v?mi r?di poi hled?n? vhodn?ho oe?en? podil?me. Naleznete zde lepidla na doevo, kovy, plasty, sklo, pro lepen? za tepla, mrazu, vlhka, ?
Ka?d? lepidlo m? sv? specifick? chemick? a fyzik?ln? vlastnosti, kter? jej poedureuj? pro konkr?tn? pou?it?. Spr?vn? v?bir lepidla je rozhoduj?c?m faktorem pro kvalitu v?sledn?ho spoje.

V?HODY :
Funken? i v n?roen?ch specifi ck?ch podm?nk?ch
vynikaj?c? technick? parametry ve sv? to?di
po?m? oe?en? konkr?tn?ch aplikac?

HLAVN? OBLASTI POU?IT? :
Bi?n? lepen? v dom?cnostech ; lepen? doeva s normou D3 i D4 ; lepen? konstruken?ch prvku s vysokou pevnost? ; specifick? aplikace ? napo. lepen? stoe?n?ch f?li

Naše produkty

ZOBRAZENÍ: obrázkové tabulkové
ŘADIT DLE: názvu ceny

Univerz?ln? mont??n? lepidlo - akryl?tov

MASTERsil? - Univerz?ln? mont??n? lepidlo je jednoslo?kov? lepidlo na b?zi akryl?tov? disperze. V prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu, vyznaeuje se vysokou koneenou pevnost?. Odol?v? UV z?oen?, je poet?rateln?. MASTERsil? - Univerz?ln? mont??n? lepidlo je ureeno pro mont??n? lepen? soklov?ch podla?n?ch li?t a U-PVC, dekorativn?ch a izolaen?ch ploch?ch materi?lu, desek a lemovek z pinov?ho polystyrenu a tvrd? PU piny, ostin? doevin?ch oken a dveo? a obkl?dac?ch panelu ze doeva, doevoto?sky, OSB, MDF, s?drokartonu, U-PVC, resopalu, korku apod. Nevhodn? pro lepen? polypropylenu, polyethylenu, akrylov?ho skla.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 55 Kč bez DPH
Cena: 63 Kč s DPH / 52 Kč bez DPH
Detail výrobku

Rychl? mont??n? lepidlo - neopr?nov

MASTERsil? - Rychl? mont??n? lepidlo je jednoslo?kov? lepidlo na rozpou?tidlov? b?zi ureen? pro rychl? kontaktn? lepen? i pro e?steen? pru?n? lepen?. Je vhodn? pro sav? a nesav? podklady s v?jimkou polystyrenu. MASTERsil? - Rychl? mont??n? lepidlo je ureeno k rychl?mu lepen? s?drokartonov?ch desek, doevin?ch prahu, podla?n?ch li?t, oblo?en? apod. Poi mnoha aplikac?ch nahrazuje hoeb?ky a vruty. Je mo?n? jej pou??t i pro lepen? keramick?ch obkladu, kovu a plastu.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 90 Kč bez DPH
Cena: 103 Kč s DPH / 86 Kč bez DPH
Detail výrobku

Akvarijn? silikonov? lepidlo

Akvarijn? silikonov? lepidlo - acet?tov

MASTERsil? - Akvarijn? silikonov? lepidlo je jednoslo?kov? acet?tov? tmel, 100% silikon, ne?kodn? pro ryby, odol?v? oas?m a moosk? vodi, vhodn? pro styk s pitnou vodou, s vysokou pru?nost? a pevnost?. MASTERsil? - Akvarijn? silikonov? lepidlo je ureen pro v?robu a opravy akv?ri?, ter?ri?, vhodn? pro instalaci v?kladn?ch sko?n?, sklenin?ch boxu, sko?n? apod. Z?roveo je mo?no pou??t jej pro tisnin? a lepen? v provozech vy?aduj?c?ch eist? a neteen? pracovn? prostoed? ? v?roba n?poju, potravin, l?ku apod. (Tmel m? certifikaci pro styk s pitnou vodou v nimeck? zku?ebni Fresenius.)

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 115 Kč bez DPH
Cena: 132 Kč s DPH / 109 Kč bez DPH
Detail výrobku

Akvarijn? silikonov? lepidlo

Akvarijn? silikonov? lepidlo - acet?tov

MASTERsil? - Akvarijn? silikonov? lepidlo je jednoslo?kov? acet?tov? tmel, 100% silikon, ne?kodn? pro ryby, odol?v? oas?m a moosk? vodi, vhodn? pro styk s pitnou vodou, s vysokou pru?nost? a pevnost?. MASTERsil? - Akvarijn? silikonov? lepidlo je ureen pro v?robu a opravy akv?ri?, ter?ri?, vhodn? pro instalaci v?kladn?ch sko?n?, sklenin?ch boxu, sko?n? apod. Z?roveo je mo?no pou??t jej pro tisnin? a lepen? v provozech vy?aduj?c?ch eist? a neteen? pracovn? prostoed? ? v?roba n?poju, potravin, l?ku apod. (Tmel m? certifikaci pro styk s pitnou vodou v nimeck? zku?ebni Fresenius.)

Dostupnost: Skladem
Balení: tuba
Dostupná balení: 60 ml
Doporučená cena: 51 Kč bez DPH
Cena: 59 Kč s DPH / 48 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo na obklady - tripolymer

MASTERsil? - Lepidlo na obklady e jednoslo?kov? lepidlo na b?zi tripolymeru. V prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu, vyznaeuje se rychlou prim?rn? (okam?itou) pevnost?. MASTERsil? - Lepidlo na obklady je ureeno k lepen? zejm?na por?zn?ch materi?lu ? klasick?ch obkladu a dla?eb, doevin?ch oblo?en?, vhodn? pro lepen? polystyrenu, doevoto?sky, lamino oblo?en?, lepen? hobry ? v?dy pokud je minim?lni jedna strana sav

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 82 Kč bez DPH
Cena: 94 Kč s DPH / 78 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo na obklady - tripolymer

MASTERsil? - Lepidlo na obklady e jednoslo?kov? lepidlo na b?zi tripolymeru. V prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu, vyznaeuje se rychlou prim?rn? (okam?itou) pevnost?. MASTERsil? - Lepidlo na obklady je ureeno k lepen? zejm?na por?zn?ch materi?lu ? klasick?ch obkladu a dla?eb, doevin?ch oblo?en?, vhodn? pro lepen? polystyrenu, doevoto?sky, lamino oblo?en?, lepen? hobry ? v?dy pokud je minim?lni jedna strana sav

Dostupnost: Skladem
Balení: kel?mek
Dostupná balení: 1,5 kg
Doporučená cena: 109 Kč bez DPH
Cena: 125 Kč s DPH / 104 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo na obklady - tripolymer

MASTERsil? - Lepidlo na obklady e jednoslo?kov? lepidlo na b?zi tripolymeru. V prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu, vyznaeuje se rychlou prim?rn? (okam?itou) pevnost?. MASTERsil? - Lepidlo na obklady je ureeno k lepen? zejm?na por?zn?ch materi?lu ? klasick?ch obkladu a dla?eb, doevin?ch oblo?en?, vhodn? pro lepen? polystyrenu, doevoto?sky, lamino oblo?en?, lepen? hobry ? v?dy pokud je minim?lni jedna strana sav

Dostupnost: Skladem
Balení: kbel
Dostupná balení: 3 kg
Doporučená cena: 193 Kč bez DPH
Cena: 222 Kč s DPH / 183 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo na obklady - tripolymer

MASTERsil? - Lepidlo na obklady e jednoslo?kov? lepidlo na b?zi tripolymeru. V prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu, vyznaeuje se rychlou prim?rn? (okam?itou) pevnost?. MASTERsil? - Lepidlo na obklady je ureeno k lepen? zejm?na por?zn?ch materi?lu ? klasick?ch obkladu a dla?eb, doevin?ch oblo?en?, vhodn? pro lepen? polystyrenu, doevoto?sky, lamino oblo?en?, lepen? hobry ? v?dy pokud je minim?lni jedna strana sav

Dostupnost: Skladem
Balení: kbel
Dostupná balení: 5 kg
Doporučená cena: 302 Kč bez DPH
Cena: 347 Kč s DPH / 287 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo na zrcadla - neutr?ln? silikon

MASTERsil? - Lepidlo na zrcadla je jednoslo?kov? 100% neutr?ln? silikonov? tmel bez rozpou?tidel, acet?tov?ch v?paru a paraf?nu, v prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu. Lepidlo odol?v? UV z?oen?, vodi, teplot?m, nen? poet?rateln?, nenaru?uje kovovou ochrannou vrstvu zrcadla, ta mus? b?t min. v tlou??ce 60 mikronu. MASTERsil? - Lepidlo na zrcadla je ureeno pro pru?n? lepen? zrcadel na por?zn? podklady (napo. om?tka, zdivo, s?drokarton, doevoto?ska), stejni jako na nepor?zn? podklady (sklo, le?tin? kovy, barevn? kovy, plasty ? doporueujeme odzkou?et, obklady, lamin?tov? desky, polykarbon?t apod.). Neutr?ln? syst?m reakce zarueuje nenaru?en? lepen?ch podkladu a vlastn?ho zrcadla.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 106 Kč bez DPH
Cena: 122 Kč s DPH / 101 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo na paroz?brany - vinylkopolymer

MASTERsil? - Lepidlo na paroz?brany je jednoslo?kov? lepidlo na b?zi vinylkopolymer bez rozpou?tidel, v prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu. Odol?v? UV z?oen?, vodi, teplot?m, ozonu, rozpou?tidlum, zoedin?m chemik?li?m. Lepidlo nevykazuje smr?tin?, vytv?o? odoln?, trvale pru?n? spoj. MASTERsil? - Lepidlo na paroz?brany je ureeno pro lepen? parotisn?ch z?bran a foli?, obsahuj?c?ch napo. polyethylen, polypropylen, PVC, EPDM, DPC. Lepidlo m? v?bornou poilnavost na bi?n? stavebn? podklady ? doevo, kov, plasty, beton, om?tka. Lepidlo odpov?d? parotisn?m spojum dle DIN 4108-7.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 99 Kč bez DPH
Cena: 114 Kč s DPH / 94 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo na doevo D3 - PVAc disperze

MASTERsil? - Lepidlo na doevo D3 je jednoslo?kov? lepidlo, vyroben? na z?kladi speci?ln? polyvinylacet?tov? disperze a po?sad, kter? mu dod?vaj? mimoo?dn? lepic? vlastnosti. Spoj slepen? t?mto lepidlem vyhovuje po?adavkum normy ESN EN 204-D3. Lepidlo je vhodn? k v?robi lepen?ch poedmitu, pou??van?ch v prostor?ch s vysokou relativn? vlhkost? vzduchu a lepen?ch poedmitu, easto vystaven?ch pusoben? kondenz?tu nebo kr?tkodob?m vylit?m vody. MASTERsil? - Lepidlo na doevo D3 je ureeno pro lepen? spoje, u kter?ch se oeek?v? odolnost proti vlhk?mu ovzdu??: dveoe, okna, n?bytek pro vlhk? prostory, kuchyosk? pracovn? plochy, k podkl?d?n? parketov?ho lamin?tu (pero-dr??ka), plovouc?ch podlah apod. Spoj se vyznaeuje vysokou pevnost?, kr?tkou dobou stlaeen?, zv??enou odolnost? proti teploti nebo organick?m rozpou?tidlum.

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC l?hev s aplik?torem
Dostupná balení: 0,5 kg
Doporučená cena: 90 Kč bez DPH
Cena: 103 Kč s DPH / 86 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo na doevo D3 - PVAc disperze

MASTERsil? - Lepidlo na doevo D3 je jednoslo?kov? lepidlo, vyroben? na z?kladi speci?ln? polyvinylacet?tov? disperze a po?sad, kter? mu dod?vaj? mimoo?dn? lepic? vlastnosti. Spoj slepen? t?mto lepidlem vyhovuje po?adavkum normy ESN EN 204-D3. Lepidlo je vhodn? k v?robi lepen?ch poedmitu, pou??van?ch v prostor?ch s vysokou relativn? vlhkost? vzduchu a lepen?ch poedmitu, easto vystaven?ch pusoben? kondenz?tu nebo kr?tkodob?m vylit?m vody. MASTERsil? - Lepidlo na doevo D3 je ureeno pro lepen? spoje, u kter?ch se oeek?v? odolnost proti vlhk?mu ovzdu??: dveoe, okna, n?bytek pro vlhk? prostory, kuchyosk? pracovn? plochy, k podkl?d?n? parketov?ho lamin?tu (pero-dr??ka), plovouc?ch podlah apod. Spoj se vyznaeuje vysokou pevnost?, kr?tkou dobou stlaeen?, zv??enou odolnost? proti teploti nebo organick?m rozpou?tidlum.

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC l?hev s aplik?torem
Dostupná balení: 1 kg
Doporučená cena: 159 Kč bez DPH
Cena: 183 Kč s DPH / 151 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo na doevo D3 - PVAc disperze

MASTERsil? - Lepidlo na doevo D3 je jednoslo?kov? lepidlo, vyroben? na z?kladi speci?ln? polyvinylacet?tov? disperze a po?sad, kter? mu dod?vaj? mimoo?dn? lepic? vlastnosti. Spoj slepen? t?mto lepidlem vyhovuje po?adavkum normy ESN EN 204-D3. Lepidlo je vhodn? k v?robi lepen?ch poedmitu, pou??van?ch v prostor?ch s vysokou relativn? vlhkost? vzduchu a lepen?ch poedmitu, easto vystaven?ch pusoben? kondenz?tu nebo kr?tkodob?m vylit?m vody. MASTERsil? - Lepidlo na doevo D3 je ureeno pro lepen? spoje, u kter?ch se oeek?v? odolnost proti vlhk?mu ovzdu??: dveoe, okna, n?bytek pro vlhk? prostory, kuchyosk? pracovn? plochy, k podkl?d?n? parketov?ho lamin?tu (pero-dr??ka), plovouc?ch podlah apod. Spoj se vyznaeuje vysokou pevnost?, kr?tkou dobou stlaeen?, zv??enou odolnost? proti teploti nebo organick?m rozpou?tidlum.

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Balení: kbel
Dostupná balení: 5 kg
Doporučená cena: 605 Kč bez DPH
Cena: 695 Kč s DPH / 575 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo na doevo D3 - PVAc disperze

MASTERsil? - Lepidlo na doevo D3 je jednoslo?kov? lepidlo, vyroben? na z?kladi speci?ln? polyvinylacet?tov? disperze a po?sad, kter? mu dod?vaj? mimoo?dn? lepic? vlastnosti. Spoj slepen? t?mto lepidlem vyhovuje po?adavkum normy ESN EN 204-D3. Lepidlo je vhodn? k v?robi lepen?ch poedmitu, pou??van?ch v prostor?ch s vysokou relativn? vlhkost? vzduchu a lepen?ch poedmitu, easto vystaven?ch pusoben? kondenz?tu nebo kr?tkodob?m vylit?m vody. MASTERsil? - Lepidlo na doevo D3 je ureeno pro lepen? spoje, u kter?ch se oeek?v? odolnost proti vlhk?mu ovzdu??: dveoe, okna, n?bytek pro vlhk? prostory, kuchyosk? pracovn? plochy, k podkl?d?n? parketov?ho lamin?tu (pero-dr??ka), plovouc?ch podlah apod. Spoj se vyznaeuje vysokou pevnost?, kr?tkou dobou stlaeen?, zv??enou odolnost? proti teploti nebo organick?m rozpou?tidlum.

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Balení: kbel
Dostupná balení: 10 kg
Doporučená cena: 1 135 Kč bez DPH
Cena: 1 305 Kč s DPH / 1 078 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo na doevo D3 - PVAc disperze

MASTERsil? - Lepidlo na doevo D3 je jednoslo?kov? lepidlo, vyroben? na z?kladi speci?ln? polyvinylacet?tov? disperze a po?sad, kter? mu dod?vaj? mimoo?dn? lepic? vlastnosti. Spoj slepen? t?mto lepidlem vyhovuje po?adavkum normy ESN EN 204-D3. Lepidlo je vhodn? k v?robi lepen?ch poedmitu, pou??van?ch v prostor?ch s vysokou relativn? vlhkost? vzduchu a lepen?ch poedmitu, easto vystaven?ch pusoben? kondenz?tu nebo kr?tkodob?m vylit?m vody. MASTERsil? - Lepidlo na doevo D3 je ureeno pro lepen? spoje, u kter?ch se oeek?v? odolnost proti vlhk?mu ovzdu??: dveoe, okna, n?bytek pro vlhk? prostory, kuchyosk? pracovn? plochy, k podkl?d?n? parketov?ho lamin?tu (pero-dr??ka), plovouc?ch podlah apod. Spoj se vyznaeuje vysokou pevnost?, kr?tkou dobou stlaeen?, zv??enou odolnost? proti teploti nebo organick?m rozpou?tidlum.

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Balení: kbel
Dostupná balení: 30 kg
Doporučená cena: 3 252 Kč bez DPH
Cena: 3 738 Kč s DPH / 3 089 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo na polystyren - disperze s plnidly

MASTERsil? - Lepidlo na polystyren je jednoslo?kov? lepidlo na b?zi akryl?tov? disperze s plnivy. V prubihu vysych?n? bez z?pachu, vyznaeuje se rychlou prim?rn? (okam?itou) pevnost?. Pou?iteln? v interi?ru. MASTERsil? - Lepidlo na polystyren je ureeno zejm?na k lepen? dekoraen?ch a kryc?ch prvku z polystyrenu, tak? lze pou??t poi lepen? doevin?ch oblo?en?, lepen? hobry apod. Lepen? d?ly mus? b?t such?, odma?tin? a odpr??en?. Lepidlo naneste v bodech nebo prou?c?ch na jednu z lepen?ch ploch, pot? d?ly poitisknite k sobi. Ti??? d?ly s vniton?m napit?m fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrzen? lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzen? lihem, po?padni mechanicky. K doc?len? maxim?lni pevn?ho spoje je vhodn? sav? strany napenetrovat v?robkem Po?sada do stavebn?ch smis

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 39 Kč bez DPH
Cena: 45 Kč s DPH / 37 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo na polystyren - disperze s plnidly

MASTERsil? - Lepidlo na polystyren je jednoslo?kov? lepidlo na b?zi akryl?tov? disperze s plnivy. V prubihu vysych?n? bez z?pachu, vyznaeuje se rychlou prim?rn? (okam?itou) pevnost?. Pou?iteln? v interi?ru. MASTERsil? - Lepidlo na polystyren je ureeno zejm?na k lepen? dekoraen?ch a kryc?ch prvku z polystyrenu, tak? lze pou??t poi lepen? doevin?ch oblo?en?, lepen? hobry apod. Lepen? d?ly mus? b?t such?, odma?tin? a odpr??en?. Lepidlo naneste v bodech nebo prou?c?ch na jednu z lepen?ch ploch, pot? d?ly poitisknite k sobi. Ti??? d?ly s vniton?m napit?m fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrzen? lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzen? lihem, po?padni mechanicky. K doc?len? maxim?lni pevn?ho spoje je vhodn? sav? strany napenetrovat v?robkem Po?sada do stavebn?ch smis

Dostupnost: Skladem
Balení: kbel
Dostupná balení: 1,5 kg
Doporučená cena: 88 Kč bez DPH
Cena: 101 Kč s DPH / 84 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo na polystyren - disperze s plnidly

MASTERsil? - Lepidlo na polystyren je jednoslo?kov? lepidlo na b?zi akryl?tov? disperze s plnivy. V prubihu vysych?n? bez z?pachu, vyznaeuje se rychlou prim?rn? (okam?itou) pevnost?. Pou?iteln? v interi?ru. MASTERsil? - Lepidlo na polystyren je ureeno zejm?na k lepen? dekoraen?ch a kryc?ch prvku z polystyrenu, tak? lze pou??t poi lepen? doevin?ch oblo?en?, lepen? hobry apod. Lepen? d?ly mus? b?t such?, odma?tin? a odpr??en?. Lepidlo naneste v bodech nebo prou?c?ch na jednu z lepen?ch ploch, pot? d?ly poitisknite k sobi. Ti??? d?ly s vniton?m napit?m fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrzen? lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzen? lihem, po?padni mechanicky. K doc?len? maxim?lni pevn?ho spoje je vhodn? sav? strany napenetrovat v?robkem Po?sada do stavebn?ch smis

Dostupnost: Skladem
Balení: kbel
Dostupná balení: 3 kg
Doporučená cena: 168 Kč bez DPH
Cena: 193 Kč s DPH / 160 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo na polystyren - disperze s plnidly

MASTERsil? - Lepidlo na polystyren je jednoslo?kov? lepidlo na b?zi akryl?tov? disperze s plnivy. V prubihu vysych?n? bez z?pachu, vyznaeuje se rychlou prim?rn? (okam?itou) pevnost?. Pou?iteln? v interi?ru. MASTERsil? - Lepidlo na polystyren je ureeno zejm?na k lepen? dekoraen?ch a kryc?ch prvku z polystyrenu, tak? lze pou??t poi lepen? doevin?ch oblo?en?, lepen? hobry apod. Lepen? d?ly mus? b?t such?, odma?tin? a odpr??en?. Lepidlo naneste v bodech nebo prou?c?ch na jednu z lepen?ch ploch, pot? d?ly poitisknite k sobi. Ti??? d?ly s vniton?m napit?m fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrzen? lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzen? lihem, po?padni mechanicky. K doc?len? maxim?lni pevn?ho spoje je vhodn? sav? strany napenetrovat v?robkem Po?sada do stavebn?ch smis

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Balení: kbel
Dostupná balení: 5 kg
Doporučená cena: 252 Kč bez DPH
Cena: 290 Kč s DPH / 239 Kč bez DPH
Detail výrobku

Konstruken? PU lepidlo - polyuretanov

MASTERsil? - Konstruken? PU lepidlo je jednoslo?kov? polyuretanov? lepidlo bez rozpou?tidel, v prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu. Odol?v? UV z?oen?, vodi, teplot?m, ozonu, rozpou?tidlum, zoedin?m chemik?li?m. Lepidlo nevykazuje smr?tin?, naopak m?rni pin?. MASTERsil? - Konstruken? PU lepidlo je vhodn? pro lepen? doeva, kamene, betonu, pevn?ch plastu, polyuretanov? a polystyrenov? piny, skeln? tkaniny, plechu, kovov?ch stavebn?ch prvku na sav? i nesav? podklady. Vhodn? pro stavbu lod? a lehk?ch letadel, na chemick? kotven? ve stavebn?ch konstrukc?ch.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 134 Kč bez DPH
Cena: 154 Kč s DPH / 127 Kč bez DPH
Detail výrobku

Konstruken? PU lepidlo - polyuretanov

MASTERsil? - Konstruken? PU lepidlo je jednoslo?kov? polyuretanov? lepidlo bez rozpou?tidel, v prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu. Odol?v? UV z?oen?, vodi, teplot?m, ozonu, rozpou?tidlum, zoedin?m chemik?li?m. Lepidlo nevykazuje smr?tin?, naopak m?rni pin?. MASTERsil? - Konstruken? PU lepidlo je vhodn? pro lepen? doeva, kamene, betonu, pevn?ch plastu, polyuretanov? a polystyrenov? piny, skeln? tkaniny, plechu, kovov?ch stavebn?ch prvku na sav? i nesav? podklady. Vhodn? pro stavbu lod? a lehk?ch letadel, na chemick? kotven? ve stavebn?ch konstrukc?ch.

Dostupnost: Skladem
Balení: hadice / sal
Dostupná balení: 600 ml
Doporučená cena: 252 Kč bez DPH
Cena: 290 Kč s DPH / 239 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo pro dom?cnost - polyuretanov

MASTERsil? - Konstruken? PU lepidlo je jednoslo?kov? polyuretanov? lepidlo bez rozpou?tidel, v prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu. Odol?v? UV z?oen?, vodi, teplot?m, ozonu, rozpou?tidlum, zoedin?m chemik?li?m. Lepidlo nevykazuje smr?tin?, naopak m?rni pin?. MASTERsil? - Konstruken? PU lepidlo je vhodn? pro lepen? doeva, kamene, betonu, pevn?ch plastu, polyuretanov? a polystyrenov? piny, skeln? tkaniny, plechu, kovov?ch stavebn?ch prvku na sav? i nesav? podklady. Vhodn? pro stavbu lod? a lehk?ch letadel, na chemick? kotven? ve stavebn?ch konstrukc?ch.

Dostupnost: Skladem
Balení: tuba
Dostupná balení: 60 ml
Doporučená cena: 75 Kč bez DPH
Cena: 86 Kč s DPH / 71 Kč bez DPH
Detail výrobku

Vteoinov? lepidlo - kyanoakryl?tov

MASTERsil? - Vteoinov? lepidlo je jednoslo?kov? kyanoakryl?tov? lepidlo pro rychl? lepen?. MASTERsil? - Vteoinov? lepidlo je vhodn? pro rychl? lepen? bi?n?ch materi?lu s v?jimkou polystyrenu, polyethylenu a teflonu. V po?padi tvrd?ch plastu doporueujeme odzkou?et.

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC lahvieka
Dostupná balení: 20 g
Doporučená cena: 104 Kč bez DPH
Cena: 120 Kč s DPH / 99 Kč bez DPH
Detail výrobku

Polyuretanov? lepidlo D4 - tekut? polyuretan

MASTERsil? - Polyuretanov? lepidlo je jednoslo?kov? tekut? lepidlo bez rozpou?tidel, vytvrzuj?c? vzdu?nou vlhkost?, neobsahuje plniva. Lepen? spoj splouje normu ESN EN 204 D (vhodn? pro st?l? zat??en? pod vodou), spoj m? vysokou pevnost, zv??enou odolnost proti teplot?m, rozpou?tidlum. MASTERsil? - Polyuretanov? lepidlo D4 je ureeno pro lepen? doevin?ch (tak? exotick? doevo) prvku, lepen? konstruken?ch n?bytkov?ch doevin?ch d?lu, stavbu lod?, venkovn? stavebn? konstrukce. Vhodn? pro lepen? stavebn?ch materi?lu ? s?drokarton, doevo, kovy, cihla, beton, om?tka, izolaen? materi?ly, d?ha, plechy a jejich kombinace za podm?nky, ?e alespoo jedna strana lepen?ho spoje obsahuje bi?nou vlhkost. Pokud lepen? materi?ly neobsahuj? vlhkost, je nutn? ji dodat ml?en?m vodou na nanesen? lepidlo v mno?stv? do 80 g/m2. Vhodn? pro interi?r a exteri?r.

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC l?hev s aplik?torem
Dostupná balení: 0,5 kg
Doporučená cena: 168 Kč bez DPH
Cena: 193 Kč s DPH / 160 Kč bez DPH
Detail výrobku

Polyuretanov? lepidlo D4 - tekut? polyuretan

MASTERsil? - Polyuretanov? lepidlo je jednoslo?kov? tekut? lepidlo bez rozpou?tidel, vytvrzuj?c? vzdu?nou vlhkost?, neobsahuje plniva. Lepen? spoj splouje normu ESN EN 204 D (vhodn? pro st?l? zat??en? pod vodou), spoj m? vysokou pevnost, zv??enou odolnost proti teplot?m, rozpou?tidlum. MASTERsil? - Polyuretanov? lepidlo D4 je ureeno pro lepen? doevin?ch (tak? exotick? doevo) prvku, lepen? konstruken?ch n?bytkov?ch doevin?ch d?lu, stavbu lod?, venkovn? stavebn? konstrukce. Vhodn? pro lepen? stavebn?ch materi?lu ? s?drokarton, doevo, kovy, cihla, beton, om?tka, izolaen? materi?ly, d?ha, plechy a jejich kombinace za podm?nky, ?e alespoo jedna strana lepen?ho spoje obsahuje bi?nou vlhkost. Pokud lepen? materi?ly neobsahuj? vlhkost, je nutn? ji dodat ml?en?m vodou na nanesen? lepidlo v mno?stv? do 80 g/m2. Vhodn? pro interi?r a exteri?r.

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC l?hev s aplik?torem
Dostupná balení: 1 kg
Doporučená cena: 240 Kč bez DPH
Cena: 276 Kč s DPH / 228 Kč bez DPH
Detail výrobku

SEALEX - flexibiln? lepidlo na obklady

MASTERsil? - SEALEX je jednoslo?kov? flexibiln? lepidlo na b?zi akryl?tov? disperze s miner?ln?mi plnivy, poipraven? k okam?it?mu pou?it?. M? v?bornou rozt?ratelnost a pojivost. MASTERsil? - SEALEX je vhodn? pro vniton? a venkovn? lepen? obkladu a dla?by ( keramika, granit,k?men,mramor?) a? do tlou??ky 20 mm. M? v?bornou poilnavost k vit?ini stavebn?ch materi?lu ?beton, om?tka, s?drokarton, doevo, cihla? Je vhodn? tak? poi aplikaci hydroizolace MASTERsil TOP ROOF. Nen? vhodn? pro spoje trvale zat??en? vodou ? baz?ny, j?mky apod..

Dostupnost: Skladem
Balení: kbel
Dostupná balení: 5 kg
Doporučená cena: 160 Kč bez DPH
Cena: 184 Kč s DPH / 152 Kč bez DPH
Detail výrobku

SEALEX - flexibiln? lepidlo na obklady

MASTERsil? - SEALEX je jednoslo?kov? flexibiln? lepidlo na b?zi akryl?tov? disperze s miner?ln?mi plnivy, poipraven? k okam?it?mu pou?it?. M? v?bornou rozt?ratelnost a pojivost. MASTERsil? - SEALEX je vhodn? pro vniton? a venkovn? lepen? obkladu a dla?by ( keramika, granit,k?men,mramor?) a? do tlou??ky 20 mm. M? v?bornou poilnavost k vit?ini stavebn?ch materi?lu ?beton, om?tka, s?drokarton, doevo, cihla? Je vhodn? tak? poi aplikaci hydroizolace MASTERsil TOP ROOF. Nen? vhodn? pro spoje trvale zat??en? vodou ? baz?ny, j?mky apod..

Dostupnost: Skladem
Balení: kbel
Dostupná balení: 25 kg
Doporučená cena: 690 Kč bez DPH
Cena: 793 Kč s DPH / 656 Kč bez DPH
Detail výrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
VĂ­ce
1.1.2016