deutch deutch
Nkupn d

N?KUPN?  O?D

Tyto obchodn? podm?nky plat? pro n?kup v internetov?m obchodi STACHEMUS.cz , jeho? provozovatelem je spoleenost  SEVILA PLUS s.r.o.  , se s?dlem Smaragdov? 443/15, 154 00 Praha 5 - Slivenec , IE: 04406931 .

Podm?nky bl??e vymezuj? a upoesouj? pr?va a povinnosti prod?vaj?c?ho ( d?le jen " provozovatel " ) a kupuj?c?ho ( d?le jen " z?kazn?k " ) .


Objedn?vka a uzavoen? kupn? smlouvy
Z?kazn?k si vybere zbo?? jeho vyhled?n?m v katalogu zbo?? a jeho zahrnut?m do elektronick? ( z?vazn? ) objedn?vky veetni po?adovan?ho mno?stv?. Podm?nkou platnosti elektronick? objedn?vky je vyplnin? dal??ch ve?ker?ch formul?oem poedepsan?ch ?daju a n?le?itost? z?kazn?kem pomoc? registraen?ho formul?oe. Poi jak?koliv zmini, je z?kazn?k povinen tuto skuteenost ozn?mit provozovateli. 

Ve?ker? objedn?vky podan? prostoednictv?m internetov?ho obchodu  STACHEMUS.cz  jsou z?vazn?. Pod?n?m objedn?vky z?kazn?k stvrzuje, ?e se sezn?mil s t?mto n?kupn?m o?dem i reklamaen?m o?dem.

Kupn? smlouva vznik? v okam?iku poevzet? objednan?ho zbo?? z?kazn?kem v m?sti jeho dod?n?.
M?stem dod?n? zbo?? je po?tovn? adresa uveden? z?kazn?kem v registraen?m formul?oi nebo v prodejn?m skladi v Praze 4 - Modoanech  ( viz kontakt ) .

Pr?va a povinnosti provozovatele
Provozovatel se zavazuje vyo?dit objedn?vku a odeslat objednan? zbo?? na m?sto dod?n? v term?nu stanoven?m v katalogu zbo?? . Dodac? lhuta objednan?ho zbo?? odpov?d? v?dy dodac? lhuti zbo?? s nejdel?? dodac? lhutou , kter? se v dan? objedn?vce vyskytuje . Pokud provozovatel nebude moci dodat zbo?? v takto stanoven? dodac? lhuti , bude o tom z?kazn?ka informovat nejpozdiji do dvou pracovn?ch dnu od poijet? z?vazn? objedn?vky a soueasni navrhne n?hradn? oe?en? .

Provozovatel se zavazuje vystavit ke ka?d? objedn?vce dodac? list a daoov? doklad a poedat je z?kazn?kovi spoleeni se zbo??m .
Provozovatel m? pr?vo odm?tnout objedn?vku , pokud z?kazn?k nespln? svuj z?vazek odebrat zbo?? a zaplatit kupn? cenu .
Provozovatel m? pr?vo odm?tnout objedn?vku ei jej? e?st , stane-li se plnin? dle t?to objedn?vky ei jej? e?sti nemo?n?m ( z duvodu vyprod?n? z?sob , atd. ) , za poedpokladu , ?e se nedohodne se z?kazn?kem na nov?m plnin? .
Provozovatel si vyhrazuje pr?vo odm?tnout objedn?vku nebo jej? e?st ohledni zbo?? , kter? se ji? nevyr?b? ei nedod?v? v dobi uskuteenin? objedn?vky z?kazn?kem . V po?padi , ?e tato situace nastane , bude provozovatel z?kazn?ka bezodkladni informovat a po?padni mu navrhne jin? plnin? .
Jestli?e z?kazn?k uhradil platbu za objednan? zbo?? poed jeho dod?n?m a provozovatel nebude schopen tuto objedn?vku z jak?hokoliv duvodu uskuteenit , zavazuje se provozovatel tuto skuteenost z?kazn?kovi ozn?mit a vr?tit mu j?m uhrazenou e?stku zpit na jeho po?tovn? adresu uvedenou v registraen?m formul?oi .
Provozovatel je povinen chr?nit z?skan? ?daje o z?kazn?kovi v souladu s podm?nkami uveden?mi v pravidlech ochrana osobn?ch dat .


Pr?va a povinnosti z?kazn?ka
Z?kazn?k je povinen uv?st do registraen?ho formul?oe jm?no a po?jmen? , popo?padi n?zev firmy , spr?vnou a ?plnou po?tovn? adresu , na kterou m? b?t objednan? zbo?? odesl?no , a svoji emailovou adresu ei telefon .
S koneenou cenou je z?kazn?k ji? srozumin poi vyploov?n? objedn?vky , je?ti poed jej?m z?vazn?m potvrzen?m .
Majitelem objednan?ho zbo?? se st?v? v okam?iku jeho ?pln?ho zaplacen? provozovateli .
Z?kazn?k m? pr?vo stornovat odeslanou objedn?vku nejpozdiji do dne dod?n? zbo?? .
Z?kazn?k je povinen zajistit , aby nikdo nemil po?stup k jeho poihla?ovac?mu jm?nu a heslu , kter? vyplnil poi registraci . Poru?en? t?to povinnosti jde k t??i z?kazn?ka .
Vyplnin?m registraen?ho formul?oe , ei z?vazn? objedn?vky v r?mci internetov?ho obchodu  STACHEMUS.cz  z?kazn?k d?v? provozovateli souhlas k shroma?iov?n? a archivov?n? osobn?ch ?daju o z?kazn?kovi a o jeho n?kupech .
Z?kazn?k m? pr?vo na vymaz?n? sv?ch osobn?ch ?daju z datab?ze , po??d?-li o to provozovatele p?semnou formou . Provozovatel se t?mto zavazuje nejpozdiji do 3 dnu od dorueen? p?semn? ??dosti ve?ker? ?daje o z?kazn?kovi z datab?ze vymazat .

Reklamace
Po?padn? reklamace budou vyo?zeny v souladu s reklamaen?m o?dem internetov?ho obchodu  STACHEMUS.cz  a pr?vn?m o?dem platn?m v ER .

 


Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016