deutch deutch
MASTERsil? / Silikonov? tmely

Neutr?ln? silikon - neutr?ln? tmel

Neutr?ln? silikonDostupnost: Skladem
Doporuen cena: 91 K bez DPH

Cena: 105 K s DPH /86 K bez DPH/

Barva:

Balen:kartu?e
Dostupn balen:315 ml
Zruka:18 ms.
Popis:Jednoslo?kov? 100% silikonov? tmel bez rozpou?tidel a paraf?nu vhodn? pro tmelen? a lepen? por?zn?ch podkladu - zdiva, betonu, om?tek, such?ho doeva - bez z?kladn?ho n?tiru. Vhodn? pro dilataen? sp?ry. Tak? jej lze pou??t poi v?robi oken a dveo?, obdobni jako univerz?ln? silikon. Nevhodn? pro polyetylen a polypropylen.

Technick informace

Charakteristika:
- neutr?ln? syst?m vulkanizace
- 100% silikon
- n?zk? modul pru?nosti, vysok? elasticita
- dobr? poilnavost bez podkladov?ho n?tiru k ?irok? ?k?le povrchu
- t?mio bez z?pachu
- odol?v? ?V z?oen?

Aplikace:
MASTERsil? - Neutr?ln? silikon je jednoslo?kov?, neutr?ln? silikonov? tmel s n?zk?m modulem vhodn? k utisoov?n? sp?r vit?iny por?zn?ch i nepor?zn?ch materi?lu jako jsou k?men, zdivo, cihly, hlin?k, nemikeen? PVC, polyakryl?t, polykarbon?t, doevo, sklo a glazovan? povrchy. MASTERsil? - Neutr?ln? silikon je zejm?na vhodn? na zaskl?v?n?, utisoov?n? opl??tin? budov a sp?r s vysok?m pohybem. Vhodn? pro lepen? plastu (dodporueujeme odzkou?et), tmel m? zkou?ku o zdravotn? nez?vadnosti.

Technick? ?daje:
Syst?m reakce alkoxy
Teplota poi zpracov?n? +5 a? +40 ºC
Tepeln? odolnost -50 a? +150 ºC
Objemov? hmotnost 1,52 (1,03-transp., cryst.) g/ml
Extrudovatelnost 240 g/min
Povrchov? ?kraloup(poi 23ºC; 50%r.v.) min. 10?crystal, 28?ostatn?
Nelepivost (23ºC; 50%r.v.) min. 28
Rychlost reakce(23ºC; 50%r.v.)
1 den 2,0 mm
3 dny 4,0 mm

Barva: transparentn?, crystal, b?l?, ?ed?, hnid?, eern?

Balen?: kartu?e 315 ml, karton 25 ks
sal?my 600 ml, karton 15 ks

?ivotnost a skladov?n?:
Poi skladov?n? v origin?ln?m neporu?en?m obalu do teploty 30ºC m? silikonov? tmel MASTERsil? - Neutr?ln? skladovatelnost 18 mis?cu. Garantujeme ?ivotnost tohoto v?robku do data expirace uveden?ho na vrchn? e?sti obalu (EXP.)

N?vod k pou?it?:

Po?prava povrchu:
V?echny povrchy mus? b?t eist?, such? a bez mastnot a prachu. Nepor?zn? materi?ly jako hlin?k, sklo a kovy oeistite vhodn?m rozpou?tidlem.Por?zn? materi?ly jako beton, zdivo, om?tka, atd. oeistite mechanicky od voln?ch e?stic. Podkladov? n?tiry (primery) nejsou bi?ni potoeba, ale mohou b?t pou?ity na nikter? specifick? povrchy k dosa?en? maxim?ln? poilnavosti.

Pou?it?:
Tento tmel je ureen k okam?it?mu pou?it?. Po poedchoz? vhodn? po?pravi sp?ry a zamaskov?n? okraju se tmel nanese aplikaen? pistol? do sp?ry a zarovn? do 5ti minut pomoc? ?pachtle namoeen? v m?dlov?m roztoku. Maskovac? p?ska se potom ihned odstran?. Nevytvrzen? tmel lze odstranit pou?it?m rozpou?tidla. Vytvrzen? tmel lze odstranit pouze mechanicky.

Tvar sp?ry:
??oka sp?ry by mila b?t navr?ena tak, aby tmel byl schopen absorbovat pohyb ve sp?oe. V?eobecni plat?, ?e by minim?ln? ??oka sp?ry mila b?t 6 mm. Pro sp?ry o ??oce 6-12 mm se doporueuje hloubka sp?ry 6 mm. Pro sp?ry o ??oce vit?? ne? 12 mm pou?ijte a? do hloubky sp?ry 12 mm pomir ??oky ku hloubce 2:1. U sp?r s ??okou nad 25 mm, kontaktujte pros?m na?e technick? oddilen?.V po?padi rohov? sp?ry doporueujeme poe?tat nejm?ni se 6 mm tmelu na ka?d? z podkladu. Jako podpurn? v?ploov? materi?l doporueujeme pou?it? polyetyl?nov?ch v?ploov?ch provazcu nebo p?sku, kter? zabr?n? poilnut? tmelu na toech stran?ch a t?m omezen? jeho schopnosti pohybu ve sp?oe.

Bezpeenostn? opatoen?: - ??dn?

Omezen?:
MASTERsil? - Neutr?ln? silikon se nedoporueuje pou??vat na bitumenov? povrchy, povrchy na b?zi po?rodn?ho kaueuku, chloroprenu nebo EPDM nebo na stavebn? materi?ly, kter? mohou ronit oleje, zmikeovadla, nebo rozpou?tidla. Nepou??vejte MASTERsil? - Neutr?ln? silikon ve zcela uzavoen?ch prostor?ch , proto?e tmel potoebuje ke sv?mu vytvrzen? vzdu?nou vlhkost. Nedoporueuje se k pou?it? na sp?ry trvale ponooen? pod vodou a sp?ry, kde se poedpokl?d? fyzick? poep?n?n? nebo odir. Na por?zn?ch materi?lech, jako jsou beton, mramor, ?ula a jin? po?rodn? kameny se mu?e objevit zabarvov?n? podkladu. U choulostiv?ch podkladu by se mily prov?st specifick? testy.

Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016