deutch deutch

Flexibiln? lepidlo pro obklady a dla?by
Flexible Floor & Wall Tile Adhesive - to?da C2TE

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 289 K bez DPH

Cena: 332 K s DPH /275 K bez DPH/

Barva:

Balen:pytel
Dostupn balen:25 kg
Zruka:12 ms.
Popis:Flexible Floor & Wall tile adhesive je profesion?ln? flexibiln? cementov? lepidlo se sn??en?m skluzem pro pokl?dku dla?by i obkladu na tenk? i stoedni siln? lo?e a lepen? a tirkov?n? tepelni izolaen?ch syst?mu. Je odoln? proti vodi, mrazu a sto?d?n? teplot a je tedy vhodn? k vniton?mu i vnij??mu pou?it?, ve sprchov?ch koutech, baz?nech, balkonech a teras?ch. D?ky nebezpee? sj??din? obkladu nen? potoeba dodateeni fixovat obklady.

Flexible Floor & Wall tile adhesive (white) pato? do skupiny hydraulicky tuhnouc?ch tenkovrstv?ch malt k pokl?d?n? prusvitn?ch ke zbarven? n?chyln?ch po?rodn?ch kamenu, jako mramor apod.

- vynikaj?c? protiskluzov? vlastnosti
- odoln? mrazu a vodi
- interi?r , exteri?r
- pro podlahov? vyt?pin?
- C2TE
- pro po?rodn? k?men n?chyln? ke zbarven

Technick informace

Flexible Floor & Wall Tile Adhesive / Flexibiln? lepidlo pro obklady a dla?by

- vynikaj?c? protiskluzov? vlastnosti
- odoln? mrazu a vodi
- interi?r , exteri?r
- pro podlahov? vyt?pin?
- C2TE
- pro po?rodn? k?men n?chyln? ke zbarven?

Popis v?robku:
Flexible floor & wall tile adhesive je profesion?ln? flexibiln? cementov? lepidlo se sn??en?m skluzem pro pokl?dku dla?by i obkladu na tenk? i stoedni siln? lo?e a lepen? a stirkov?n? tepelni izolaen?ch syst?mu. Je odoln? proti vodi, mrazu a sto?d?n? teplot a je tedy vhodn? k vniton?mu i vnij??mu pou?it?, ve sprchov?ch koutech, baz?nech, balkonech a teras?ch. D?ky nebezpee? sj??din? obkladu nen? potoeba dodateeni fixovat obklady. Jemnozrnn? konzistence dovoluje kvalitn? nan??en?, dobrou poilnavost k povrchu a v?bornou zpracovatelnost bihem obkl?dan?. Lepidlo je dod?v?no jako pr??ek vyroben? ze smisi speci?ln?ch cementu, vysoce pevnostn?ch plniv a chemick?ch po?sad. Sm?ch?n?m s vodou vznikne jemn?, pastovit? lep?c? malta, kter? hydratac? vytvrzuje do hmoty s minim?ln?m pnut?m.

Typick? oblasti pou?it?:
Lepen? na beton, cementov? potiry a om?tky
Lepen? na puvodn? obklady a dla?by, doevin? podklady
Lepen? na asfaltov? podlahy
Lepen? na s?drokartonov? a s?drovl?knit? desky

Po?prava podkladu:
V?echny podklady mus? b?t pevn?, stabiln? a dostateeni nosn?, nesm? se proh?bat a pru?it. Povrch mus? b?t eist?, zbaven? v?ech nesourod?ch e?stic, zejm?na prachu, a nesm? b?t mastn?. Pro sjednocen? savosti a sn??en? pra?nosti povrchu je vhodn? plochu nato?t penetraen?m n?tirem Universal Bonding Agent v pomiru 1:4 H2O.
Beton, cementov? potiry a om?tky:
Poedpokladem obkl?dan? takov?hoto povrchu je nechat 28 dn? vyzr?t povrch. Nov? povrchy mohou b?t kontaminov?ny od materi?lu z bednin?, kter? lze odstranit dr?tin?m kart?eem, vodou a eistic?m prostoedkem. V?echny zbytky eistidel je nutn? odstranit pomoc? eist? pitn? vody a plochu pak nechat dukladni vyschnout. Jak?koli v?kvity, ?lem ei jin? voln? materi?ly je nutn? mechanicky zcela odstranit, um?t a nechat oschnout, ne? zaenete s obkl?d?n?m. U star?ch, za?l?ch a pra?n?ch povrchu, proveite kontaktn? mustek penetrac? Universal bonding agent v pomiru 4 d?ly vody ku 1 d?lu penetrace.
Betonov? podlahy a potiry s n?tirem:
Ve?ker? n?tiry z podlah je nutn? poed aplikac? dla?dic mechanicky obrousit a prov?st kontaktn? mustek penetrac? Universal bonding agent v pomiru 3 d?ly vody ku 1 d?lu penetrace.
St?vaj?c? dla?ba:
Ujistite se, ?e puvodn? dla?dice jsou dostateeni poilepeny k podkladu. Pro lep?? poilnavost obruste povrch st?vaj?c?ch obkladu, nebo aplikujte adhezn? mustek : Universal bonding agent 1 d?l : 1 d?ly H2O : plnivo ( p?sek, cementov? lepidlo ) ? poid?vat plnivo a? do n?tirov? konzistence.
Asfaltov? podlahy:
Povrch mus? b?t rovn?, kvalitn? (bez l?mavosti), m?t po?slu?nou kohezn? s?lu, poirozen? hlazen? povrch a mil by b?t polo?en na pevn?m rovn?m podkladu. Dukladni odmastite podlahu pomoc? vhodn?ho eistidla, umyjte eistou pitnou vodou a nechte zaschnout.
S?dra / S?drokarton / Anhydritov? povrchy :
Tyto povrchy lehce ome?te pro odstranin? povrchov?ho prachu. S?dra mus? b?t nejm?ni 4 t?dny star? a dostateeni such?. U s?drov?ch povrchu v?dy proveite 2x penetrac? povrchu s Universal bonding agent v pomiru 4 d?ly vody ku 1 d?lu penetrace a to do ko??e. Nepoekraeujte maxim?ln? hmotnostn? limit povolen? pro obklady, tj. 20 kg/m2 u s?dry a 32 kg/m2 u s?drokartonu.
Doevin? podklady:
Desky mus? m?t tlou??ku minim?lni 12 mm a mus? b?t z vhodn?ho typu ( doporueujeme doevoto?sky, OSB desky, cementoto?skov? desky, nelakovan? poekli?ky, hoblovan? desky, palubky pero - dr??ka a j?n? podobn? desky ). Desky je toeba poi?roubovat v rozestupech maxim?lni 300 x 300 mm k podpurn?m tr?mum ei jin?mu vhodn?mu r?mu. Deska mus? b?t rovn?, bez deformac?, nesm? se proh?bat a pru?it. Pokud je to mo?n? natoete rub a okraje desky emulz? Universal Bonding Agent, aby nedo?lo k deformaci vlivem zmin atmosf?rick? vlhkosti, to by mohlo zpusobit zkroucen? nebo zvlnin? desek. Doevin? povrchy s n?tirem je nutn? poed aplikac? mechanicky obrousit. Pot? aplikujte adhezn? mustek - kontaktn? mustek : Universal bonding agent 1 d?l : 1 d?ly H2O : plnivo ( p?sek, cementov? lepidlo ) ? poid?vat plnivo a? do n?tirov? konzistence.
Po?prava a aplikace hmoty:
V eist? n?dobi, za st?l?ho m?ch?n? nasypte pr??ek do eist?, chladn? vody a? z?sk?me bez hrudkovou, hladkou, husti pastovou maltu. Na rozm?ch?n? 25 kg pr??ku potoebujeme 6 litru vody. Lepidlo lze poi 20?C zpracov?vat asi po dobu 4 hod. Poipraven? lepidlo rozprostoete zubovou stirkou. Ihned po nanesen? lepidla natlaete nepatrni kroutiv?m pohybem do poipraven?ho lo?e such? dla?dice. Nenan??ejte v?ce lepidla, ne? stihnete oblo?it za 30 minut. Mezi jednotliv?mi obklady nechte sp?ru cca 3 mm. Poed zatuhnut?m lepidla odstraote poebyteen? lepidlo ze sp?r a povrchu obkladu pomoc? vlhk?ho eist?ho houby. Teplota poi aplikaci nem? klesnout pod 5?C.

Technick? data:
Pomir m?ch?n?: asi 6 l na 25 kg pr??ku
Sypk? hmotnost: asi 1,4 kg/l
Hmotnost eerstv? malty: asi 1,8 kg/l
Spotoeba materi?lu: ozuben? 8x8x8 mm - 3 kg / m2
Doba zpracovatelnosti: max.4 hodiny
Eas pro pokl?dku: asi 30 min
Pochuznost / sp?rovatelnost: po 24 hodin?ch
Teplotn? odolnost po vyzr?n?: -30?C a? +100?C
To?da: C2TE
Balen?: Pytle po 25 kg netto
Barva: b?l?, ?ed?
Skladov?n? : v such?ch prostor?ch v origin?ln?m balen? 6 mis?cu. Obecni plat?: cementov? lepidla nesm? zmrznout !

Hygiena a bezpeenost pr?ce:
Obsahuje cement, reaguje alkalicky. Chraote oei a ku?i. Poi kontaktu ku?e omyjte dukladni vodou, poi kontaktu oe? vypl?chnite dukladni tekouc? vodou a vyhledejte l?kaoe. Ve vytvrzen?m stavu je hmota fyziologicky a ekologicky nez?vadn?.

V?? odborn? velkoobchod:
Rue?me za bezvadnou kvalitu na?ich produktu. Na?e doporueen? pro zpracov?n? vych?zej? ze zkou?ek a praktick?ch zku?enost?, mohou v?ak b?t pova?ov?na pouze za v?eobecn? doporueen? bez garance vlastnost?, proto?e nem?me vliv na podm?nky na stavbi a na zpusob proveden? prac?.


* STACHEMUS *
exkluzivn? dodavatel produktu stavebn? a baz?nov? chemie, lepidel ... znaeek - silco ? , H2O COOL , DUNLOP , MASTERsil ? , Ceys

Michael Musil
T : +420 603 431 476
E : info@stachemus.cz
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016