deutch deutch

Speci?ln? lepidlo pro obklady a dla?by
Special Floor & Wall Tile Adhesive

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 189 K bez DPH

Cena: 217 K s DPH /180 K bez DPH/

Barva:

Balen:pytel
Dostupn balen:25 kg
Zruka:12 ms.
Popis:Special Floor & Wall tile adhesive je flexi cementov? lepidlo se sn??en?m skluzem pro pokl?dku dla?by i obkladu na tenk? i stoedni siln? lo?e a je ureeno k lepen? izolantu v termosyst?mech polystyr?nov?ch desek a desek nebo lamel z miner?ln?ch vl?ken a k vytv?oen? armovac? vrstvy se zapracovanou armovac? tkaninou. Je vhodn? pro lepen? keramick?ch i terakotov? obkladu a dla?by, mozaiky, cihlov? p?sky, k?men a jin? bi?n? obkladov? materi?ly.

- vynikaj?c? protiskluzov? vlastnosti
- odoln? mrazu a vodi
- interi?r, exteri?r
- C1T
- flex

Technick informace

Special Floor & Wall Tile / Speci?ln? lepidlo pro obklady a dla?by

- odoln? mrazu a vodi
- interi?r , exteri?r
- C1T
- flex

Popis v?robku:
Dunlop Special Floor & Wall tile adhesive je mrazuvzdorn? vodovzdorn? lepidlo na b?zi ?ed?ho cementu pro vniton? i venkovn? pou?it?. Je vhodn? pro lepen? keramick?ch obkladu a dla?eb na beton, p?robeton, om?tnut? zdivo. Je ureeno k lepen? izolantu v termosyst?mech polystyr?nov?ch desek a desek nebo lamel z miner?ln?ch vl?ken a k vytv?oen? armovac? vrstvy se zapracovanou armovac? tkaninou. Konzistence lepidla dovoluje kvalitn? nan??en?, dobrou poilnavost k povrchu a v?bornou zpracovatelnost bihem obkl?dan?. Lepidlo je dod?v?no jako pr??ek vyroben? ze smisi speci?ln?ch cementu a chemick?ch po?sad. Sm?ch?n?m s vodou vznikne pastovit? lep?c? malta, kter? hydratac? vytvrzuje do hmoty s minim?ln?m pnut?m.

Po?prava podkladu :
V?echny podklady mus? b?t pevn?, stabiln? a dostateeni nosn?, nesm? se proh?bat a pru?it. Povrch mus? b?t eist?, zbaven? v?ech nesourod?ch e?stic, zejm?na prachu, a nesm? b?t mastn?. Pro sjednocen? savosti a sn??en? pra?nosti povrchu je vhodn? plochu nato?t penetraen?m n?tirem Universal Bonding Agent v pomiru 1:4 H2O.
Beton, cementov? potiry a om?tky :
Poedpokladem obkl?dan? takov?hoto povrchu je nechat 28 dn? vyzr?t povrch. Nov? povrchy mohou b?t kontaminov?ny od materi?lu z bednin?, kter? lze odstranit dr?tin?m kart?eem, vodou a eistic?m prostoedkem. V?echny zbytky eistidel je nutn? odstranit pomoc? eist? pitn? vody a plochu pak nechat dukladni vyschnout. Jak?koli v?kvity, ?lem ei jin? voln? materi?ly je nutn? mechanicky zcela odstranit, um?t a nechat oschnout, ne? zaenete s obkl?d?n?m. U star?ch, za?l?ch a pra?n?ch povrchu, proveite kontaktn? mustek penetrac? Universal bonding agent v pomiru 4 d?ly vody ku 1 d?lu penetrace.
Betonov? podlahy a potiry s n?tirem :
Ve?ker? n?tiry z podlah je nutn? poed aplikac? dla?dic mechanicky obrousit a prov?st kontaktn? mustek penetrac? Universal bonding agent v pomiru 3 d?ly vody ku 1 d?lu penetrace.
- adhezn? mustek : Universal bonding agent 1 d?l : 1 d?ly H2O : plnivo ( p?sek, cementov? lepidlo ) ? poid?vat plnivo a? do n?tirov? konzistence.

Po?prava a aplikace hmoty :
V eist? n?dobi, za st?l?ho m?ch?n? nasypte pr??ek do eist?, chladn? vody a? z?sk?me bez hrudkovou, hladkou, husti pastovou maltu. Na rozm?ch?n? 25 kg pr??ku potoebujeme 6 litru vody. Lepidlo lze poi 20?C zpracov?vat asi po dobu 5 hod. Poipraven? lepidlo rozprostoete zubovou stirkou. Ihned po nanesen? lepidla natlaete nepatrni kroutiv?m pohybem do poipraven?ho lo?e such? dla?dice. Nenan??ejte v?ce lepidla, ne? stihnete oblo?it za 20 minut. Mezi jednotliv?mi obklady nechte sp?ru cca 3 mm. Poed zatuhnut?m lepidla odstraote poebyteen? lepidlo ze sp?r a povrchu obkladu pomoc? vlhk?ho eist?ho houby. Teplota poi aplikaci nem? klesnout pod 5?C.

Technick? data :
Pomir m?ch?n?: asi 6 l na 25 kg pr??ku
Spotoeba materi?lu: ozuben? 8x8x8 mm - 3 kg / m2
Doba zpracovatelnosti: 2 hod.
Eas pro pokl?dku: asi 15 min.
Pochuznost / sp?rovatelnost: po 2 dnech
Teplotn? odolnost po vyzr?n?: -20?C a? +80?C
Balen?: Pytle po 25 kg netto
Barva: ?ed?
Skladov?n?: v such?ch prostor?ch v origin?ln?m balen? 6 mis?cu. Obecni plat?: cementov? lepidla nesm? zmrznout !

Hygiena a bezpeenost pr?ce:
Obsahuje cement, reaguje alkalicky. Chraote oei a ku?i. Poi kontaktu ku?e omyjte dukladni vodou, poi kontaktu oe? vypl?chnite dukladni tekouc? vodou a vyhledejte l?kaoe. Ve vytvrzen?m stavu je hmota fyziologicky a ekologicky nez?vadn?.

V?? odborn? velkoobchod:
Rue?me za bezvadnou kvalitu na?ich produktu. Na?e doporueen? pro zpracov?n? vych?zej? ze zkou?ek a praktick?ch zku?enost?, mohou v?ak b?t pova?ov?na pouze za v?eobecn? doporueen? bez garance vlastnost?, proto?e nem?me vliv na podm?nky na stavbi a na zpusob proveden? prac?.


* STACHEMUS *
exkluzivn? dodavatel produktu stavebn? a baz?nov? chemie, lepidel ... znaeek - silco ? , H2O COOL , DUNLOP , MASTERsil ? , Ceys

Michael Musil
T : +420 603 431 476
E : info@stachemus.cz
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016