deutch deutch

Dla?ba na doevo - Tile on Wood
(2 in1 - lepidlo a sp?rovac? hmota)

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 746 K bez DPH

Cena: 858 K s DPH /709 K bez DPH/

Barva:

Balen:kbel
Dostupn balen:15 kg
Zruka:12 ms.
Popis:Tile-on-Wood je speci?ln? vodi odoln? disperzn? lepidlo a sp?rovac? hmota v jednom ureena pro pokl?dku dla?by v koupelni nebo v kuchyni. Poskytuje maxim?ln?, trvale flexibiln? spojen? mezi dla?bou a doevin?m povrchem.

D?ky produktu Tile-on-wood je mo?n? v dne?n? dobi pokl?dat dla?bu po?mo na doevin? povrchy jako je OSB deska, palubov? podlaha. Prye jsou ty doby kdy po?prava takov?to podlahy byla n?roen? a zdlouhav?.

Je vhodn? pro vyt?pin? podlahy.
Technick dokumentaceSthnout

Technick informace

Tile ? on ? Wood / Dla?ba na doevo

- ihned poipraveno k pou?it? ? nem?ch? se s vodou
- bezpra?n? aplikace
- nespotoebovan? lepidlo je mo?n? znovu pou??t
- sp?rovac? hmota
- pro podlahov? vyt?pin?
- ide?ln? pro pou?it? v kuchyn?ch, koupeln?ch, veoejn?ch sprch?ch a m?stech vysokou vlhkost?.

Popis v?robku:
Unik?tn? vysoce flexibiln? vodi odoln? disperzn? lepidlo k okam?it?mu lepen? dla?by na doevin? a jin? n?roen? podklady. Tile ? on ? Wood je profesion?ln? lepidlo vhodn? pro lepen? keramick?ch dla?eb. Dod?v? se v podobi pasty, kter? je poipravena k po?m?mu pou?it?. Extr?mni pevn? a dostateeni flexibiln? spojen? je odoln? vibrac?m a deformac?m, kter?mi mohou b?t stavby podrobeny.

Po?prava podkladu:
V?echny podklady mus? b?t pevn?, stabiln? a dostateeni nosn?, nesm? se proh?bat a pru?it. Povrch mus? b?t eist?, zbaven? v?ech nesourod?ch e?stic, zejm?na prachu, a nesm? b?t mastn?. Nepou??vejte na m?sta s vystupuj?c? vlhkost?.

Doevin? podklady:
Desky mus? m?t tlou??ku minim?lni 12 mm a mus? b?t z vhodn?ho typu (doporueujeme doevoto?sky, OSB desky, cementoto?skov? desky, nelakovan? poekli?ky, hoblovan? desky, palubky per ). Desky je toeba poi?roubovat v rozestupech maxim?lni 300 x 300 mm k podpurn?m tr?mum ei jin?mu vhodn?mu r?mu. Deska mus? b?t rovn?, bez deformac?, nesm? se proh?bat a pru?it. Pokud je to mo?n? natoete rub a okraje desky izolac? Universal Bonding Agent, aby nedo?lo k deformaci vlivem zmin atmosf?rick? vlhkosti, to by mohlo zpusobit zkroucen? nebo zvlnin? desek. Povrch, kde budete lepit dla?bu, nenat?rat !

Doevin? povrchy s n?tirem:
Ve?ker? n?tiry z povrchu je nutn? poed aplikac? mechanicky odstranit ? obrousit, op?lit horkovzdu?nou pistol? a podobni.

Aplikace hmoty:
Lepidlo je po otevoen? kbel?ku ihned poipraveno k pou?it?. Nan??? se zubovou stirkou na podklad, doporueen? tlou??ka lo?e je max. 8 mm. Poed aplikaci lepidla v trvale mokr?m prostoed? nejprve povrch t?mto lepidlem poestirkujte. Ihned po nanesen? lepidla natlaete nepatrni kroutiv?m pohybem do poipraven?ho lo?e such? keramick? obklady. Mezi jednotliv?mi obklady nechte sp?ru cca 3 mm. Poed zatuhnut?m lepidla odstraote poebyteen? lepidlo ze sp?r a povrchu obkladu pomoc? vlhk?ho eist?ho hado?ku.

Vydatnost:
Podle kvality podkladu a velikosti zubov? stirky ozuben? - 8x8x8 mm ? dla?ba 4 kg / m2

Aplikace hmoty poi sp?rov?n?:
Sp?rov?n? lze prov?st po zatuhnut? lepidla, nejm?ni v?ak po 24 hodin?ch. Poebytek sp?rovac? hmoty odstraote z povrchu obkladu vlhkou houbou nebo gumovou stirkou, spotoeba podle velikosti dla?by a ??oe sp?ry cca 0,4 kg / m2

Technick? data:
V?robek splouje po?adavky normy ESN EN 12004 pro to?du D2.
Teplota poi zpracov?n?: +5 a? 30?C
Doba korekce: 20 min
Poipravenost ke sp?rovan?: po 24 hodin?ch
Teplotn? odolnost: -20?C a? 100?C
Podlahov? vyt?pin?: Ano
Balen?: kbel?k 15 kg
Skladov?n?: v such?ch prostor?ch a origin?ln?m balen? 12 mis?cu.
Obecni plat?: disperzn? lepidla nesm? zmrznout !

Hygiena a bezpeenost pr?ce:
Chraote oei a ku?i. Poi kontaktu ku?e omyjte dukladni vodou, poi kontaktu oe? vypl?chnite dukladni tekouc? vodou a vyhledejte l?kaoe. Ve vytvrzen?m stavu je hmota fyziologicky a ekologicky nez?vadn?.

V?? odborn? velkoobchod:
Rue?me se za bezvadnou kvalitu na?ich produktu. Na?e doporueen? pro zpracov?n? vych?zej? ze zkou?ek a praktick?ch zku?enost?, mohou v?ak b?t pova?ov?na pouze za v?eobecn? doporueen? bez garance vlastnost?, proto?e nem?me vliv na podm?nky na stavbi a na zpusob proveden? prac
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016