deutch deutch

H2O POOL / ?prava vody
BEZCHL?ROV? DEZINFEKCE BAZ?NOV? VODY

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 383 K bez DPH

Cena: 440 K s DPH /364 K bez DPH/


Balen:PVC l?hev
Dostupn balen:1000 ml
Popis:H2O POOL
BEZCHL?ROV? DEZINFEKCE BAZ?NOV? VODY

H2O POOL je polymerov? tekut? koncentrovan? dezinfeken? a algicidn? prostoedek, jen? silni a dlouhodobi zabraouje vzniku a n?sledn?mu mno?en? oas a jin?ch mikroorganismu v baz?nov? vodi. Poi pravideln?m pou??v?n? zanech?v? vodu v dom?c?ch, kryt?ch i venkovn?ch baz?nech dokonale eistou a zabezpeeenou. Bezchl?rov? baz?nov? chemie H2O POOL mu?e b?t pou?ita jak na baz?ny s filtrac?, tak na ty bez n?.

O?etoen? voda nen? c?tit po chl?ru, nedr??d? oei, ku?i ani sliznici. Nepo?kozuje ??dn? materi?ly, nezpusobuje korozi kovov?ch e?st? baz?nu. Dlouhodob? efekt, pH neutr?ln

Technick informace

D?vkov?n?:
Poe?teen? d?vkov?n? poi uveden? baz?nu do provozu nebo poi
extr?mn?ch podm?nk?ch provozu baz?nu ? 300 ml / 10 m³ aplikujte
po?mo do baz?nu poi zapnut? cirkulaci.

Bi?n? d?vkov?n? ? 150 ml / 10 m3 aplikujte po?mo do vody,
po?padni poes filtraen? zao?zen?. Bihem d?vkov?n? je nezbytni
nutn? spustit cirkulaci, aby se po?pravek doboe prom?chal s vodou
a dezinfekce se tak dostala do cel?ho objemu baz?nu.

Eetnost d?vkov?n?:
1? za 12 dn?, poi extr?mn?m zat??en? nebo vysok?ch teplot?ch
d?vkujte ka?d?ch 7 a? 10 dn
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016