deutch deutch

Vodotisn? disperzn? lepidlo na keramick? obklady
Waterproof ceramic wall tile adhesive

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 687 K bez DPH

Cena: 790 K s DPH /653 K bez DPH/

Barva:

Balen:kbel
Dostupn balen:15 kg
Zruka:12 ms.
Popis:Dunlop Waterproof ceramic wall tile adhesive je profesion?ln? lepidlo vhodn? pro lepen? keramick?ch nebo mozaikov?ch obkladu do kuchyn?, koupelen a veoejn?ch sprch?ch a m?stech s vysokou vlhkost?. Dod?v? se v podobi pasty, kter? je poipravena k po?m?mu pou?it?.

Lepidlo je vodotisn? a za ureit?ch podm?nek nen? potoeba pou??vat dodateenou izolaci pod obklady. To poin??? v?raznou ?sporu n?kladu na pr?ci a tak? zrychlen? pracovn?ch postupu a zkr?cen? technologick?ch easu. Nen? v?ak ureeno pro po?m? styk s vodou a nenahrazuje stavebn? izolace.

?piekov? proti skluzn? (tzv. tixotropn?) vlastnosti odstraouj? nutnost pou??vat distanen? ko??ky. Okam?it? fixace zaji??uje, ?e obklad nesj??d?. Extr?mni pevn? a dostateeni flexibiln? spojen? je odoln? vibrac?m a deformac?m, kter?mi mohou b?t stavby podrobeny.

Oblasti pou?it?:

Lepen? obkladu na s?drov? a cementov? om?tky
Lepen? obkladu na s?drokartonov? desky
Lepen? obkladu na vymalovan? stiny
Lepen? obkladu na puvodn? obklady
Lepen? obkladu na umakart a doevin? povrchy
Lepen? izolaen?ch polystyr?nov?ch a dekoraen?ch panelu na ruzn? povrchy
Technick dokumentaceSthnout

Technick informace

Waterproof ceramic wall tile adhesive / Vodotisn? disperzn? lepidlo
na keramick? obklady

- ihned poipraveno k pou?it? ? nem?ch? se s vodou
- nespotoebovan? lepidlo je mo?n? znovu pou??t
- v?born? poilnavost ke v?em povrchum veetni umakartu a star?m obkladum
- nevy?aduje penetraci ani na s?drov? povrchy
- vynikaj?c? protiskluzov? vlastnosti
- vynikaj?c? pro interi?rov? pou?it? v kuchyn?ch, koupeln?ch, veoejn?ch sprch?ch a m?stech
vysokou vlhkost?.

Popis v?robku:
Dunlop Waterproof ceramic wall tile adhesive je profesion?ln? lepidlo vhodn? pro lepen? keramick?ch nebo mozaikov?ch obkladu do kuchyn?, koupelen a veoejn?ch sprch?ch a m?stech s vysokou vlhkost?. Dod?v? se v podobi pasty, kter? je poipravena k po?m?mu pou?it?. Lepidlo je vodotisn? a za ureit?ch podm?nek nen? potoeba pou??vat dodateenou izolaci pod obklady. To poin??? v?raznou ?sporu n?kladu na pr?ci a tak? zrychlen? pracovn?ch postupu a zkr?cen? technologick?ch easu. Nen? v?ak ureeno pro po?m? styk s vodou a nenahrazuje stavebn? izolace. ?piekov? proti skluzn? (tzv. tixotropn?) vlastnosti odstraouj? nutnost pou??vat distanen? ko??ky. Okam?it? fixace zaji??uje, ?e obklad nesj??d?. Extr?mni pevn? a dostateeni flexibiln? spojen? je odoln? vibrac?m a deformac?m, kter?mi mohou b?t stavby podrobeny.

Typick? oblasti pou?it?:
Lepen? obkladu na s?drov? a cementov? om?tky
Lepen? obkladu na s?drokartonov? desky
Lepen? obkladu na vymalovan? stiny
Lepen? obkladu na puvodn? obklady
Lepen? obkladu na umakart a doevin? povrchy
Lepen? izolaen?ch polystyr?nov?ch a dekoraen?ch panelu na ruzn? povrchy

Po?prava podkladu:
V?echny podklady mus? b?t pevn?, stabiln? a dostateeni nosn?, nesm? se proh?bat a pru?it. Povrch mus? b?t eist?, zbaven? v?ech nesourod?ch e?stic, zejm?na prachu, a nesm? b?t mastn?. Nepou??vejte na m?sta s vystupuj?c? vlhkost? -s?dra / s?drokarton / om?tka.
Tyto povrchy lehce ome?te pro odstranin? povrchov?ho prachu. Nov? s?dra mus? b?t nejm?ni 4 t?dny star? a dostateeni such?. Om?tku nechte vyschnout nejm?ni 14 dnu. U st?vaj?c?ch ploch je nutn? vyo?znout a napravit jak?koli po?kozen? m?sto. Nepoekraeujte maxim?ln? hmotnostn? limit povolen? pro obklady, tj. 20 kg/m2 u s?dry a 32 kg/m2 u s?drokartonu

Povrchy s n?tirem:
?spich poi lepen? obkladu na malbu z?vis? na poilnavosti malby ke spodn? vrstvi. Volnou ei odlupuj?c? se malbu je nutn? mechanicky odstranit dr?tin?m kart?eem. Emulzn? olejov? malby se nedoporueuj? jako vhodn? podklad. Pokud je nevyhnuteln? lepit obklady na tuto plochu, proveite zkou?ku pomoc? prou?ku lepic? p?sky. P?sky nechte 10 minut nalepen?, pak je strhnite. Pokud s p?skou strhnete tak? malbu, mechanicky odstraote ze stin ve?ker? n?tir. Kvalitn? malbu obruste, abyste poipravili plochu pro lepidlo, pak ji oeistite.
St?vaj?c? obklad
Ujistite se, ?e puvodn? obklady jsou dostateeni poilepeny k podkladu a jsou eist?. Lepidlo mus? schnout nejm?ni 3 dny za norm?ln?ch atmosf?rick?ch podm?nek, napo. 20?C, ne? lze prov?st sp?rov?n?. V oblastech s vyso kou vlhkost? nebo n?zkou teplotou se tato doba mu?e znaeni prodlou?it.
Doevin? podklady
Desky mus? m?t tlou??ku minim?lni 12 mm a mus? b?t z vhodn?ho typu (doporueujeme doevoto?sky, OSB desky, cementoto?skov? desky, hoblovan? desky, palubky pero - dr??ka a j?n? podobn? desky). Desky by se mily poi?roubovat
v rozestupech maxim?lni 300 mm vodorovni i svisle k podpurn?m tr?mum ei jin?mu vhodn?mu r?mu. Deska mus? b?t rovn?, bez deformac?, nesm? se proh?bat a pru?it. Rub a okraje desky ochraote a zatisnite Universal Bonding Agent, aby nedo?lo k deformaci vlivem zmin atmosf?rick? vlhkosti, to by mohlo zpusobit zkroucen? nebo zvlnin? desek.

Aplikace hmoty:
Lepidlo je po otevoen? kbel?ku ihned poipraveno k pou?it?. Doporueen? tlou??ka lo?e je 3 mm u obkladu. Po nanesen? lepidla zubovou stirkou, bezprostoedni natlaete such? keramick? obklady nepatrni kroutiv?m pohybem. Mezi jednotliv?mi obklady nechte sp?ru cca 2 mm. Poed zatuhnut?m lepidla odstraote poebyteen? lepidlo ze sp?r a povrchu obkladu pomoc? vlhk?ho eist?ho hado?ku.

Vydatnost:
Ozuben? 3x3x3 mm ? Mozaiky a obklady mal?ch rozmiru 1,5 kg / m2
Ozuben? 6x6x6 mm ? Obklady vit??ch rozmiru 200 x 200 mm 2,2 kg / m2
Lepen? izolaen?ch desek - Hladk? stirka 1 kg / m2

Technick? data:
V?robek splouje po?adavky normy ESN EN 12004 pro to?du D2T.
Teplota poi zpracov?n? +5?C a? 30?C
Doba korekce 20 min
Teplotn? odolnost -20?C a? 100?C
Poipravenost ke sp?rovan? po 24 hodin?ch
Balen?: kbel?k 15 kg
Skladov?n?: v such?ch prostor?ch a origin?ln?m balen? 12 mis?cu.
Obecni plat?: disperzn? lepidla nesm? zmrznout !

Hygiena a bezpeenost pr?ce:
Obsahuje cement, reaguje alkalicky. Chraote oei a ku?i. Poi kontaktu ku?e omyjte dukladni vodou, poi kontaktu oe? vypl?chnite dukladni tekouc? vodou a vyhledejte l?kaoe. Ve vytvrzen?m stavu je hmota fyziologicky a ekologicky nez?vadn?.

Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016