deutch deutch

SILCOCLEAN Eistie PU piny

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 117 K bez DPH

Cena: 134 K s DPH /111 K bez DPH/


Balen:tlakov? d?za / SPRAY + GUN
Dostupn balen:500 ml
Zruka:18 ms.
Popis:Multifunken? rozpou?tidlov? eist?c? prostoedek pro odstranin? nevytvrzen?ch PU pin a PU lepidel, poipraven? k okam?it?mu pou?it?. Obsahuje hnac? plyn ?etrn? k ?ivotn?mu prostoed?. Univerz?lni pou?iteln? d?ky po?davn?mu rozpra?ovaei. Nezanech?v? lepiv? film. Rychle ?einkuje. Opakovani pou?iteln?. Teplota zpracov?n?: +5?C a? +30?C. Ei?tin? aplikaen?ch pistol? na PU pinu (ventilu, trysek). Odma??ov?n? ocelov?ch povrchu poed nanesen?m silikonov?ch a polyuretanov?ch tmelu.

Technick informace

Popis produktu :
Multifunken? eist?c? prostoedek pro odstranin? nevytvrzen?ch PU pin a PU lepidel, poipraven? k okam?it?mu pou?it?.

Speci?ln? vlastnosti :
Obsahuje hnac? plyn ?etrn? k ?ivotn?mu prostoed?. Univerz?lni pou?iteln? d?ky po?davn?mu rozpra?ovaei. Nezanech?v? lepiv? film. Rychle ?einkuje. Opakovani pou?iteln?. Teplota zpracov?n?: +5?C a? +30?C.

Oblasti pou?it? :
Ei?tin? aplikaen?ch pistol? na PU pinu (ventilu, trysek). Odstraoov?n? zbytku nevytvrzen? PU piny a PU lepidla. Odma??ov?n? ocelov?ch povrchu poed nanesen?m silikonov?ch a polyuretanov?ch tmelu.

Pracovn? postup :
Plechovku poed pou?it?m poo?dni protoepejte ( min. 30x ). D?zu na?roubujte na adapt?r pistole a? na doraz. Stisknite ovl?dac? kohoutek pistole. Poidr?ujte spou?? pistole otevoenou tak dlouho, dokud tekutina vych?zej?c? z pistole nen? zcela eist? a bez zbytku piny. Pokud chcete pou??t rozpra?ovae na ei?tin? poedmitu, nasaite jej na trysku eistiee a stisknite. Po pou?it? otoete mokr? e?sti eist?m such?m hado?kem.

Bezpeenost:
Dodr?ujte z?kladn? hygienick? a bezpeenostn? opatoen?. Po? pr?ci nepijte, nejezte, nekuote! Pou??vejte vhodn? ochrann? odiv, rukavice, br?le nebo oblieejov? ?t?t. V?ce informac? viz. Bezpeenostn? list v?robku.

Balen? :
Aerosolov? d?za 500 ml

Skladovatelnost :
Spotoebujte do data uveden?ho na dni d?zy. Skladujte ve svisl? poloze (ventilem vzhuru) poi teplot?ch +10?C a? +30?C. Chraote poed mrazem a vysok?mi teplotami i bihem poepravy.

Silco?

V?robky znaeky Silco? jsou vyr?biny v Evropsk? unii, poev??ni v Nimecku a ve Francii. Jsou to produkty nejvy??? kvality, kter? vych?z? z posledn?ch trendu a technologi?. Ucelen? portfolio v?robku znaeky SILCO poin??? komplexn? oe?en? poi lepen?, tmelen?, izolov?n?, vyploov?n?, a to jak ve stavebnictv? a prumyslu, tak v dom?cnosti.

Na?? filozofi? je zajistit pro z?kazn?ka maxim?lni efektivn?, jednoduch? a dostupn? oe?en? jeho po?adavku, poitom nepl?tvat prostoedky a chr?nit ?ivotn?ho prostoed?. Proto neust?le zdokonalujeme a modernizujeme na?e v?robky a slu?by, abychom trvale poin??eli nejlep?? mo?n? oe?en?.

Kvalita na?ich v?robku a servis, kter? poskytujeme dohromady s velmi po?zniv?mi cenami, z n?s ein? nejlep?? nab?dku na trhu.


Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016