deutch deutch

SILCOFOAM PU pina 65 XXL pistolov

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 136 K bez DPH

Cena: 156 K s DPH /129 K bez DPH/

Barva:

Balen:tlakov? d?za / GUN
Dostupn balen:750 ml
Zruka:18 ms.
Popis:Jednokomponentn? ?piekov? profesion?ln? polyuretanov? mont??n? a konstruken? pina speci?lni vyvinut? pro maxim?ln? v?ti?nost a? 65 l . D?ky nejmodernij?? technologii a revoluen? receptuoe nab?z? hned toi rozd?ln? vlastnosti v jednom balen?: maxim?ln? v?ti?nost a rychleschnouc? receptura ?eto? eas a prostoedky, n?zkoexpanzn? charakter usnadouje pr?ci. V?robek poin??? zv??enou stabilitu, sn??en? defektu a vy??? poizpusobivost min?c?m se teplot?m. V porovn?n? s dosud vyr?binou pinou vykazuje lep?? vzhled (v?ce zvr?snin? povrch), homogennij?? strukturu (stejnomirn? a men?? p?ry), rychlej?? vytvrzov?n? (povrch je na dotyk do?ve nelepiv? a pina je do?ve oezateln?), m? vy??? vydatnost a zlep?en? aplikaen? vlastnosti (snadn? aplikace a? do koneen?ho vypr?zdnin? n?plni bez ??pagetov?ho efektu?). Pina je mike?, poi stejn?m zat??en? vykazuje vit?? smr?tin?, po odstranin? zat??en? se vrac? do puvodn?ho tvaru a je elastietij??. Pina m? perfektn? poilnavost k vit?ini stavebn?ch materi?lu jako je cihla, beton, doevo, sklo, kov, pinov? polystyren, tvrd? PVC a tuh? PUR piny. Vykazuje vysokou spolehlivost a odolnost proti st?rnut?. Po vytvrzen? poskytuje vynikaj?c? tepelnou a zvukovou izolaci. Odol?v? vlhkosti, pl?sn?m a extr?mn?m teplot?m (od -60ºC do +100ºC).

Technick informace

Syst?m vytvrzov?n? :
Vlhkem vytvrzuj?c? polyuretan

Speci?ln? vlastnosti :
Zv??en? vydatnost a? 65 l
Vysok? poilnavost a lepivost
O 40% vy??? vydatnost
Nejni??? mo?n? druhotn? nabyt?
Rychleschnouc? receptura ?eto? eas, vytvrzenou pinu lze oezat ji? po 15 a? 30 minut?ch
V?born? tepeln? a akustick? izolaen? vlastnosti
Vysok? odolnost proti st?rnut?

* Maxim?ln? vydatnost je mioena metodou ?voln? pinin?? za optim?ln?ch podm?nek (EN 291). Koneen? hodnoty jsou ovlivniny mno?stv?m ooezan? piny (enormn? aplikace), teplotou d?zy a podkladu, kvalitou aplikaen? pistole, veetni zku?enost? pracovn?ka.
* Rychlost reakce je z?visl? na teploti a vlhkosti vzduchu, jako? i na savosti podkladu. Uveden? ?daje se vztahuj? na zkou?ky v norm?ln?m klimatu (23?C / 50% relativn? vlhkosti vzduchu). Ni??? teploty a vlhkost vzduchu prodlu?uj? dobou potoebnou ke koneen?mu vytvrzen?.

Oblasti pou?it? :
Vyploov?n? sp?r poi mont??i okenn?ch r?mu a dveon?ch z?rubn?, speci?lni poi po?adavku na maxim?lni efektivn? pr?ci. Lepen? oblo?kov?ch z?rubn?, parapetn?ch desek, schodi??ov?ch podstupnic, prahu apod. Izolace potrubn?ch syst?mu, utisoov?n? pruchodu ve stin?ch. Akustick? izolace a tmelen? dilataen?ch po?eek, kabin aut a lod?. V?plni doevin?ch obkladu stin, izolace a zateplov?n? stoe?n?ch konstrukc?, vlnit?ch plechu, stoe?n?ch ta?ek a jin?ch. Teplotn? izolace vodovodn?ch syst?mu, kanalizaen?ch a centr?ln?ch teplotn?ch rozvodu. Zdin? brou?en?ch cihel a p?robetonov?ch tvarovek, vyploov?n? dutin.

Pracovn? postup :
Podklad by mil b?t eist? bez mastnot a prachu. Povrch navlheete rozpra?ovaeem, navlheen? zlep?uje poilnavost a prubih vytvrzov?n? i v?slednou strukturu piny. Poed aplikac? doporueujeme zaho?t d?zu na pokojovou teplotu (napo. pomoc? tepl? vody) Pozor! Vodu nepoiv?dijte k varu. Plechovku dukladni protoepejte - nejm?ni 30x pro spr?vn? prom?ch?n? slo?ek. Odstraote kryt a na?roubujte aplikaen? pistoli. Pracovn? pozice je dnem vzhuru. Pinu nan??ejte v z?vislosti na teploti od 30 do 60% objemu vypioovan?ho prostoru, pina zvit?? n?sledni svuj objem. Bihem aplikace pinu obeas opakovani protoepejte. Vit?? sp?ry vypioujte v nikolika vrstv?ch (s kr?tkou poest?vkou na vytvrdnut?), kter? v?dy znovu navlheete rozpra?ovaeem. V po?padi, ?e jste nuceni poeru?it pr?ci v?ce jak na 15 minut vyeistite aplikaen? pistoli a ventil pomoc? eistiee PU piny SILCOCLEAN. Poi pr?ci za ni???ch teplot v?dy zkontrolujte, ?e je pina zcela vytvrzen?. Po koneen?m vytvrzen? nen? PU pina odoln? vuei UV z?oen?, ochranu zajistite pomoc? n?tiru, om?tky nebo poetmelen?m (silikon, polyuretan, MS polymer).

Technick? ?daje :
Slo?en?: 4.4?-difenylmetan diizokyan?t, pohonn? l?tky
Konzistence: tixotropn? pinov? hmota
Barva: svitle ?lut?
V?ti?nost: 55 - 65 dm3 (23?C/RV 50%)
Pracovn? teplota: +5?C ~+30?C (optim?ln? +20?C)
Teplota d?zy: +10?C ~+30?C
Tepeln? odolnost: (vytvrzen? piny) - 60?C ~+100?C
Hustota: 0.019 - 0.026 g/cm3 (19 - 26 kg/m3) Rozmirov? stabilita: 3 - 5% (poi 23?C, 50% RV, 24 hodin)
Absorbce vody: 1.5% (po 24 hodin?ch)
Pevnost v tlaku: 0.05 MPa
Pevnost v tahu: 0.14 MPa (pevnost v tahu)
Faktor tepeln? vodivosti : 0.036 W/mK Hoolavost: B3 (DIN 4102)
Rozpou?tidlo (poed vytvrzen?m): aceton
Doba vytvooen? nelepiv? slupky: 8 - 12 min (23?C/RV 50%)
Oezatelnost: 15 - 30 min (230C/RV50%)
Koneen? vytvrzen?: po 24 hodin

Upozornin? :
PU pina m? nulovou poilnavost na PE, PP, silikon, teflon a mastn? podklady. Nevystavujte teplot?m nad +50?C, nevystavujte jin?m zdrojum tepla (sluneen? paprsky, oho?vaee, oheo)! Pr?zdn? obaly nepropichujte a nevhazujte do ohni.

Ei?tin? :
Nevytvrzenou pinu odstran?te pomoc? eistiee PU piny SILCOCLEAN, vytvrzenou pinu lze odstranit pouze mechanicky. Ruce umyjte m?dlem a vodou potom o?etoete kr?mem na ruce.
Bezpeenost Dodr?ujte z?kladn? hygienick? a bezpeenostn? opatoen?. Po? pr?ci nepijte, nejezte, nekuote! Pou??vejte vhodn? ochrann? odiv, rukavice, br?le nebo oblieejov? ?t?t. V?ce informac? viz Bezpeenostn? list v?robku.

Balen? :
Pistolov? aerosolov? d?za: 750 ml

Skladovatelnost :
Spotoebujte do data uveden?ho na dni d?zy.

Skladujte :
V neotevoen?m puvodn?m obalu poi teplot?ch +5?C a? +30?C. Skladov?n? poi teplot?ch vy???ch ne? +30?C zkracuj? ?ivotnost a? na 9 mis?cu. Skladujte ve svisl? poloze, ventilem vzhuru! Chraote poed mrazem a vysok?mi teplotami i bihem poepravy!

Silco?

V?robky znaeky Silco? jsou vyr?biny v Evropsk? unii, poev??ni v Nimecku a ve Francii. Jsou to produkty nejvy??? kvality, kter? vych?z? z posledn?ch trendu a technologi?. Ucelen? portfolio v?robku znaeky SILCO poin??? komplexn? oe?en? poi lepen?, tmelen?, izolov?n?, vyploov?n?, a to jak ve stavebnictv? a prumyslu, tak v dom?cnosti.

Na?? filozofi? je zajistit pro z?kazn?ka maxim?lni efektivn?, jednoduch? a dostupn? oe?en? jeho po?adavku, poitom nepl?tvat prostoedky a chr?nit ?ivotn?ho prostoed?. Proto neust?le zdokonalujeme a modernizujeme na?e v?robky a slu?by, abychom trvale poin??eli nejlep?? mo?n? oe?en?.

Kvalita na?ich v?robku a servis, kter? poskytujeme dohromady s velmi po?zniv?mi cenami, z n?s ein? nejlep?? nab?dku na trhu.


Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016