deutch deutch

AdBlue - aditivum pro v?fukov? plyny

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 244 K bez DPH

Cena: 280 K s DPH /232 K bez DPH/

Barva:

Balen:kanystr
Dostupn balen:10 l
Popis:AdBlue? je speci?lni vyvinut? roztok, kter? se pou??v? ke katalytick? redukci oxidu dus?ku ve v?fukov?ch plynech dieselov?ch motoru n?kladn?ch automobilu a autobusu vybaven?ch SCR katalyz?torem. Technologie se pou??v? pro splnin? emisn?ch limitu smirnic EURO 4 a EURO 5.

Legislativa

Pro splnin? z?konn?ch limitu emis? n?kladn?ch automobilu je v soueasn? dobi platn? EURO 3 smirnice dle platn? normy DIN 70070, kde nen? nutn? pou?it? SCR/AdBlue technologie.

Od 1.1. 2006 bude platit EURO 4, kde ji? vit?ina v?robcu vyu??v? technologii SCR/AdBlue k dosa?en? zpo?snin?ch limitu. K dal??mu zpo?snin? dojde v roce 2009 s platnost? normy

EURO 5, kde se bude pou??vat rovni? technologie SCR/AdBlue.

N?sleduj?c? tabulka a graf ud?v? platnost limitu EURO:

Neeistota EURO 4 EURO 5
obsah NOx 3,5g/KWh 2,0g/KWh
tuh? e?stice 0,02g/KWh 0,02g/KWh

Technick informace

Pou?it? technologi? SCR na splnin? limitu EURO


Funkce

AdBlue? je roztok speci?lni purifikovan? moeoviny, kter? se pou??v? jako reduken? einidlo na redukci oxidu dus?ku v emis?ch.

V?fukov? spaliny nejprve projdou klasick?m oxi katalyz?torem. D?le n?sleduje po?davek AdBlue a doch?z? k vysokoteplotn?mu hydrolytick?mu ?tipen? moeoviny.

(NH2)2CO + H2O è 2NH3 + CO2

Toto se dije tisni poed vstupem do SCR katalyz?toru. Na katalyz?toru n?sledni doch?z? k redukci oxidu dus?ku na ne?kodn? dus?k a vodu ve formi vodn? p?ry

4NH3 + 4NO + O2 è 4N2 + 6H2O

8NH3 + 6NO2 è 7N2 + 12H2O

Spotoeba a n?klady

Spotoeba AdBlue? bude odpov?dat pro dosa?en? limitu EURO 4 asi 3,5-4% celkov? spotoeby paliva, pro dosa?en? EURO 5 asi 4-7% spotoeby paliva. Poedpokl?dan? cena AdBlue? bude polovien? ve srovn?n? s cenou motorov? nafty. U velkoodbiratelu bude nav?c ovlivnina velikostmi odbiru. N?klady na spotoebu AdBlue? by mily b?t zhruba 1,5 - 3% z ceny spotoebovan?ho paliva.

Balen? a distribuce

Z?kladn?m malospotoebitelsk?m balen?m budou plastov? kanystry do objemu 20 l. Pro velkoodbiratele jsou k dispozici 1000 litrov? kontejnery a? 15 000 litrov? z?sobn?ky.

Pro z?kazn?ky pou??vaj?c? 1000 l kontejnery nebo vit?? z?sobn?ky jsou poipraveny ruzn? varianty pln?c?ch zao?zen? od nejjednodu???ch po slo?itij?? v?dejn? m?sta s temperov?n?m a mioen?m odbiru.

Vzhledem ke znaen?m po?adavkum na eistotu produktu budou v?echna balen? plombov?na.

Technick? specifikace AdBlue

AdBlue? je 32% roztok velmi eist? moeoviny v demineralizovan? vodi. Po?adavky na eistotu jsou velmi vysok?, aby nedo?lo k po?kozen? SCR katalyz?toru, kter? je citliv? poedev??m na po?tomnost ti?k?ch kovu a nikter?ch dal??ch neeistot.

Bi?ni vyr?bin? technick? ei l?kopisn? moeovina tyto po?adavky nesplouje a poi jej?m pou?it? mu?e doj?t ke sn??en? ?einnosti, po?padni k ?pln?mu selh?n? SCR katalyz?toru.

AdBlue? mu?e b?t skladov?na a distribuov?na pouze v obalech ei n?dr??ch k tomuto ?eelu ureen?ch. Mohou b?t vyrobeny z Cr-Ni nebo Cr-Ni-Mo nerezov? oceli, po?padni polyethylenu, polypropylenu a polyoxymethylenu. Tisn?c? prvky mus? b?t z PTFE nebo EPDM.

V ??dn?m po?padi nesm? byt pou?ita uhl?kov? nelegovan? ocel, zinkovan? ocel, ocel legovan? mid?, nebo jak?koli jin? slitina obsahuj?c? mii.

AdBlue? tuhne poi teploti -11oC.
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016