deutch deutch
MASTERsil? / Speci?ln? tmely

Butylov? tmel ( medvid? h.... ) - stavebn? tmel

Butylov? tmelDostupnost: Skladem
Doporuen cena: 105 K bez DPH

Cena: 121 K s DPH /100 K bez DPH/

Barva:

Balen:hadice / sal
Dostupn balen:600 ml
Zruka:24 ms.
Popis:MASTERsil? - Butylov? tmel je jednoslo?kov? tmel na b?zi polybutylenu, m? adhezi k cel? oadi stavebn?ch materi?lu jako plasty, kovy, pry?e, doevo, beton, om?tka, zdivo apod. Odol?v? povitrnostn?m vlivum, kr?tkodob?mu pusoben? kyselin, z?sad, soln?m roztokum, olejum. Tmelen? obvodov?ch pl???u budov, vyploov?n? sp?r a dutin, tisnin? kanalizaen?ch potrub?,dotmelov?n? stoe?n?ch prvku.

Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016