deutch deutch

Rychle tuhnouc? lepidlo pro obklady a dla?by - to?da 2CFT
Set fast plus floor & wall tile adhesive

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 486 K bez DPH

Cena: 559 K s DPH /462 K bez DPH/

Barva:

Balen:pytel
Dostupn balen:20 kg
Zruka:12 ms.
Popis:Dunlop Set Fast Plus floor & wall tile adhesive je profesion?ln? rychle tvrdnouc? flexibiln? cementov? lepidlo pro pokl?dku dla?by i obkladu na tenk? i stoedni siln? lo?e. D?ky unik?tn? technologii PorcelBond je kromi keramick?ch, porcel?nov?ch i terakotov?ch obkladu a dla?eb vhodn? pro lepen? vysoce slinut?, glazovan? a jin? nesav? obkladov? materi?ly. D?ky nebezpee? sj??din? obkladu nen? toeba obklady dodateeni fixovat a podp?rat. Vit?? rozpit? s?ly lo?e 3 - 12 mm umo?ouje srovnat i vit?? nerovnosti pouze jedn?m pracovn?m krokem. Je vysoce odoln? proti vodi, mrazu a sto?d?n? teplot a je tedy vhodn? k vniton?mu i vnij??mu pou?it?, ve sprch?ch, baz?nech, balkonech a teras?ch, nebo s podlahov?m vyt?pin?m.
Jemnozrnn? konzistence dovoluje kvalitn? nan??en?, dobrou poilnavost k povrchu a v?bornou zpracovatelnost bihem obkl?dan?.

Lepidlo je dod?v?no jako pr??ek vyroben? ze smisi speci?ln?ch cementu, vysoce pevnostn?ch plniv a chemick?ch po?sad. Sm?ch?n?m s vodou vznikne jemn?, pastovit? lep?c? malta, kter? hydratac? vytvrzuje do hmoty s minim?ln?m pnut?m.

- technologie Porcel Bond
- odoln? mrazu a vodi
- interi?r i exteri?r
- C2FT
- teplotn? odolnost : -30?C a? +150?

Technick informace

Set fast plus floor & wall tile adhesive / Rychle tuhnouc? lepidlo pro obklady a dla?by

? technologie Porcel Bond
? odoln? mrazu a vodi
? interi?r i exteri?r
? C2FT
? teplotn? odolnost : -30?C a? +150?C

Popis v?robku:
Dunlop Set Fast Plus floor & wall tile adhesive je profesion?ln? rychle tvrdnouc? flexibiln? cementov? lepidlo pro pokl?dku dla?by i obkladu na tenk? i stoedni siln? lo?e. D?ky unik?tn? technologii PorcelBond je kromi keramick?ch, porcel?nov?ch i terakotov?ch obkladu a dla?eb vhodn? pro lepen? vysoce slinut?, glazovan? a jin? nesav? obkladov? materi?ly. D?ky nebezpee? sj??din? obkladu nen? toeba obklady dodateeni fixovat a podp?rat. Vit?? rozpit? s?ly lo?e 3 - 12 mm umo?ouje srovnat i vit?? nerovnosti pouze jedn?m pracovn?m krokem. Je vysoce odoln? proti vodi, mrazu a sto?d?n? teplot a je tedy vhodn? k vniton?mu i vnij??mu pou?it?, ve sprch?ch, baz?nech, balkonech a teras?ch, nebo s podlahov?m vyt?pin?m. Jemnozrnn? konzistence dovoluje kvalitn? nan??en?, dobrou poilnavost k povrchu a v?bornou zpracovatelnost bihem obkl?dan?. Lepidlo je dod?v?no jako pr??ek vyroben? ze smisi speci?ln?ch cementu, vysoce
pevnostn?ch plniv a chemick?ch po?sad. Sm?ch?n?m s vodou vznikne jemn?, pastovit? lep?c? malta, kter? hydratac? vytvrzuje do hmoty s minim?ln?m pnut?m.

Typick? oblasti pou?it?:
Lepen? na beton, cementov? potiry a om?tky
Lepen? na puvodn? obklady a dla?by, doevin? podklady
Lepen? na asfaltov? podlahy
Lepen? na s?drokartonov? a s?drovl?knit? desky

Po?prava podkladu:
V?echny podklady mus? b?t pevn?, stabiln? a dostateeni nosn?, nesm? se proh?bat a pru?it. Povrch mus? b?t eist?, zbaven? v?ech nesourod?ch e?stic, zejm?na prachu, a nesm? b?t mastn?. Pro sjednocen? savosti a sn??en? pra?nosti povrchu je vhodn? plochu nato?t penetraen?m n?tirem Universal Bonding Agent.
Beton, cementov? potiry a om?tky:
Poedpokladem obkl?dan? takov?hoto povrchu je nechat 28 dn? vyzr?t povrch. Nov? povrchy mohou b?t kontaminov?ny od materi?lu z bednin?, kter? lze odstranit dr?tin?m kart?eem, vodou a eistic?m prostoedkem. V?echny zbytky eistidel je nutn? odstranit pomoc? eist? pitn? vody a plochu pak nechat dukladni vyschnout. Jak?koli v?kvity, ?lem ei jin? voln? materi?ly je nutn? mechanicky zcela odstranit, um?t a nechat oschnout, ne? zaenete s obkl?d?n?m. U star?ch, za?l?ch a pra?n?ch povrchu, proveite kontaktn? mustek penetrac? Universal bonding agent v pomiru 4 d?ly vody ku 1 d?lu penetrace.
Betonov? podlahy a potiry s n?tirem:
Ve?ker? n?tiry z podlah je nutn? poed aplikac? dla?dic mechanicky obrousit a prov?st kontaktn? mustek penetrac? Universal bonding agent v pomiru 4 d?ly vody ku 1 d?lu penetrace.
St?vaj?c? dla?ba:
Ujistite se, ?e puvodn? dla?dice jsou dostateeni poilepeny k podkladu. Pro poilnavost obruste povrch st?vaj?c?ch obkladu a aplikujte adhezn? mustek - adhezn? mustek : Universal bonding agent 1 d?l : 1 d?ly H2O : plnivo ( p?sek,
cementov? lepidlo ) ? poid?vat plnivo a? do n?tirov? konzistence.
Asfaltov? podlahy:
Povrch mus? b?t rovn?, kvalitn? ( bez l?mavosti ), m?t po?slu?nou kohezn? s?lu, poirozen? hlazen? povrch a mil by b?t polo?en na pevn?m rovn?m podkladu. Dukladni odmastite podlahu pomoc? vhodn?ho eistidla, umyjte eistou pitnou vodou a nechte zaschnout.
S?dra / S?drokarton / Anhydritov? povrchy:
Tyto povrchy lehce ome?te pro odstranin? povrchov?ho prachu. S?dra mus? b?t nejm?ni 4 t?dny star? a dostateeni such?. U s?drov?ch povrchu v?dy proveite kontaktn? mustek penetrac? Universal bonding agent v pomiru 3 d?ly vody ku 1 d?lu penetrace. Nepoekraeujte maxim?ln? hmotnostn? limit povolen? pro obklady, tj. 20 kg/m2 u s?dry a 32 kg/m2 u s?drokartonu.
Doevin? podklady:
Desky mus? m?t tlou??ku minim?lni 12 mm a mus? b?t z vhodn?ho typu ( doporueujeme doevoto?sky, OSB desky, cementoto?skov? desky, nelakovan? poekli?ky, hoblovan? desky, palubky pero - dr??ka a j?n? podobn? desky ). Desky je toeba poi?roubovat v rozestupech maxim?lni 300 x 300 mm k podpurn?m tr?mum ei jin?mu vhodn?mu r?mu. Deska mus? b?t rovn?, bez deformac?, nesm? se proh?bat a pru?it. Pokud je to mo?n? natoete rub a okraje desky emulz? Universal Bonding Agent, aby nedo?lo k deformaci vlivem zmin atmosf?rick? vlhkosti, to by mohlo zpusobit zkroucen? nebo zvlnin? desek. Doevin? povrchy s n?tirem je nutn? poed aplikac? mechanicky obrousit. Pot? aplikujte adhezn? mustek - adhezn? mustek : Universal bonding agent 1 d?l : 1 d?ly H2O : plnivo - ( p?sek, cementov? lepidlo ) ? poid?vat plnivo a? do n?tirov? konzistence.

Po?prava a aplikace hmoty:
V eist? n?dobi, za st?l?ho m?ch?n? nasypte pr??ek do eist?, chladn? vody a? z?sk?me bez hrudkovou, hladkou, husti pastovou maltu. Na rozm?ch?n? 20 kg pr??ku potoebujeme 5 litru vody. Lepidlo lze poi 20?C zpracov?vat asi po dobu 30 minut. Poipravenou maltu vylijte na podklad a pot? rozprostoete zubovou stirkou. Ihned po nanesen? lepidla natlaete nepatrni kroutiv?m pohybem do poipraven?ho lo?e such? dla?dice. Nenan??ejte v?ce lepidla, ne? stihnete oblo?it za 20 minut. Mezi jednotliv?mi obklady nechte sp?ru cca 3 mm. Poed zatuhnut?m lepidla odstraote poebyteen? lepidlo ze sp?r a povrchu obkladu pomoc? vlhk?ho eist?ho houby. Teplota poi aplikaci nem? klesnout pod 5?C.

Technick? data:
Pomir m?ch?n?: asi 5 l na 20 kg pr??ku, t.j. asi 1 obj.d?l vody na 4 obj.d?ly pr??ku
Sypk? hmotnost: asi 1,3 kg/l
Hmotnost eerstv? malty: asi 1,7 kg/l
Spotoeba materi?lu: ozuben? 8x8x8 mm - 3 kg pr??ku / m2
Doba zpracovatelnosti: 45 min.
Eas pro pokl?dku: asi 20 min. ( mioeno u eerstv? malty )
Pochuznost / sp?rovatelnost: pro sp?rov?n? asi po 3 hodin?ch
Teplotn? odolnost po vyzr?n?: -30?C a? +150?C
Poe?teen? po?dr?nost: hutn?ch, nesav?ch dla?eb ( po ulo?en? ) v suchu asi 1,6 N/mm², za mokra asi 1,5 N/mm², poi mrazov?ch cyklech asi 1 N/mm²
Pevnost v tlaku: po 1 dni asi 5,0 N/mm², po 3 dnech asi 15,0 N/mm², po 28 dnech asi 25,0 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu: po 1 dni asi 2,5 N/mm², po 3 dnech asi 4,0 N/mm², po 28 dnech asi 7,0 N/mm²
Vhodnost pro podlahov? vyt?pin?: ANO
Balen?: pytle po 20 kg netto
Skladov?n? : v such?ch prostor?ch v origin?ln?m balen? 12 mis?cu. Obecni plat?: cementov? lepidla nesm? zmrznout !

Hygiena a bezpeenost pr?ce:
Obsahuje cement, reaguje alkalicky. Chraote oei a ku?i. Poi kontaktu ku?e omyjte dukladni vodou, poi kontaktu oe? vypl?chnite dukladni tekouc? vodou a vyhledejte l?kaoe. Ve vytvrzen?m stavu je hmota fyziologicky a ekologicky nez?vadn?.

V?? odborn? velkoobchod:
Rue?me za bezvadnou kvalitu na?ich produktu. Na?e doporueen? pro zpracov?n? vych?zej? ze zkou?ek a praktick?ch zku?enost?, mohou v?ak b?t pova?ov?na pouze za v?eobecn? doporueen? bez garance vlastnost?, proto?e nem?me vliv na podm?nky na stavbi a na zpusob proveden? prac?.


* STACHEMUS *
exkluzivn? dodavatel produktu stavebn? a baz?nov? chemie, lepidel ... znaeek - silco ? , H2O COOL , DUNLOP , MASTERsil ? , Ceys

Michael Musil
T : +420 603 431 476
E : info@stachemus.cz
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016